kfum stavanger handball 240

Klubbens organisasjonsmodell

Organisering i KFUM Håndball 


Styret

Styret er klubbens høyeste myndighet mellom årsmøtene og har overordnet ansvar for klubbens drift, både administrativt, økonomisk og sportslig. Styret kan delegere fullmakter til andre utvalg i klubben. 

Styret består av:

 • Styreleder
 • Nestleder
 • Økonomiansvarlig
 • Sportslig leder
 • Materialforvalter

 

Ansvarsforhold i styret er som følger

Leder, 

 • Ansvar for ledelse av styre og oppmannsmøter
 • Kontaktperson til Region Sør/Vest
 • Kontaktperson til Håndballalliansen.
 • Kontaktperson til Idrettsrådet
 • Kontakt mot daglig leder og foreningsstyret i Ynglingen.
 • Fordele oppgaver mellom leder og daglig leder
 • Følge opp virksomheten i klubbens underutvalg
 • Ansvarlig for gjennomføringen av klubbens UEGO satsing mot lagene
 • Leder UEGO koordineringsgruppen

 

Nestleder

 • Stand-in for styreleder
 • Leder MarkedsUtvalget

 Sportslig leder

 • Leder for Sportslig utvalg

Økonomileder

Økonomileder har ansvar for

 • klubbens regnskap og kontoplan
 • utarbeidelse og oppfølgning av årsbudsjett
 • kvartalsvis rapportering av økonomisk status til styret
 • betaling av klubbens regninger
 • kontakt med bank
 • internkontroll
 • opplæring og brukerstøtte knyttet til regnskapssystemet
 • all utfakturering på vegne av klubb og lag
 • leder Arrangementsutvalget

Materialforvalter

 • Ansvarlig for innkjøp, forvaltning og organisering av klubbens materiell , og sikre at nødvendig utstyr alltid er tilgjengelig for lagene
 • Ansvarlig for innkjøp og forvaltning av drakter, inkl. refordeling av drakter mellom lagene 
 • Klubbens kontaktpunkt mot Teamshop
 • Ansvarlig for å rganisering av klubbkvelder sammen med Teamshop
 • Sitter i Sportslig Utvalg


Daglig leder
Daglig leder skal lede klubben administrativt på en måte som gir medlemmene og de tillitsvalgte trygghet og muligheter til å bygge et godt sportslig fundament med en god og sunn økonomi.

Daglig leder har en støttefunksjon i forhold til de ulike utvalg, men ansvaret ligger hos de enkelte utvalg.

Daglig leder er underlagt og rapporterer til klubbens styre. På daglig basis utenom styremøter rapporterer daglig leder til styrets leder.  

Administrativt

 • Ansvar for innkallelses og saksforberedelser før styremøter/ Sekretærfunksjon på styremøter
 • Innkalling til årsmøte, inkl utarbeiding av årsrapport med innhenting av rapport fra hvert lag.
 • Kontakt med KFUM_KFUK, Ynglingen og KFUM Fotball og Volleyball.
 • Kontaktledd Håndballregion Sør/Vest, Håndballiansen, Idrettsrådet og Rogaland idrettskrets.
 • Være klubbens kontaktperson på telefon og e-mail innenfor ”kontortid”.
 • Følge opp årshjulet
 • Sikre informasjonsflyt til klubbens trenere og ledere på e-post og websider - vedlikeholde klubbens hjemmesider og trener/oppmann FB side
 • Ansvar for å søke Stavanger kommune om driftsstøtte og proaktiv søke nye innteksts/støtteordninger for klubben sammen med øko.leder
 • Ansvar for innsending av årlig rapport til Norges Idrettsforbund, inklusiv søknad om refusjon av moms. refusjon.
 • Koordinere lag og klubbens inntektsskapende aktiviteter sammen med øko ansvarlig
 • Utvikle nye inntektsmuligheter for klubben, inkl markedsføre klubben mot nye samarbeidspartnere

Sportslig

 • Ansvar for å søke tildeling av treningstid i kommunale haller og eventuelt leie av gymsal.
 • Ivareta rollen som medlemsansvarlig og vedlikehold av medlemsregister inkl. fakturering og innkreving av av kontinget
 • Ansvarlig for påmelding av lag til seriespill
 • Ivareta rollen som Turneringsansvarlig ved å være ansvarlig for systemene Klubbadmin, Sportsadmin og Turneringsadmin
 • Sørge for opplæring til oppmenn på ”MinIdrett” og tildele nødvendige funksjoner til oppmenn, trenere, kampansvarlig
 • Støtte sportslig utvalg og trenergruppen administrativt og faglig ifm sportslig plan og sportslig evaluering
 • Støtte opp ifm planlegging og avvikling av sportslige tiltak/arrangementer

Arrangementer

 • Støtte klubb og lag ifm miljøskapene tiltak/arrangementer
 • Støtte arrangementsutvalget administrativt ( for eksempel leie inn buss til trollcup, arrangere årsfest) og bidra til å styrke klubbmiljøet samt utvikle nye arrangementer

 

Utvalg underlagt styret

- Sportslig Utvalg

Leder er representert i styret. Sportslig leder sitter i styret, og er leder av Sportslig Utvalg. Sportslig Utvalg består av leder, 2 trenere og materialforvalter, og er oppnevnt av styret. Klubben har egen dommerkontakt. Dommerkontakt er medlem av sportslig utvalg, og rapporterer til sportslig leder.

Sportslig Utvalg 

 • Utformer sportslig plan- og satsning for KFUM Håndball
 • Former strategi for trening, utvikling og mål for de aldersbestemte lagene.
 • Sørger for at alle spillere har et sportslig tilbud på sitt nivå.
 • Er bindeledd mellom styret og trenerne
 • Utarbeider forslag til fordeling av treningstider
 • Fremme spillerutvikling ved å informere om/arrangere kurs, trenerseminar m.m., herunder skaffe ressurspersoner til klubben for å instruere og motivere trenere og spillere.
 • Støtte lagenes satsing /rådgiver ift utvikling
 • Gi innspill til styret og basert på vedtatte budsjetter forvalte klubbens hallbudsjett og fordele treningstider
 • Gi innspill til styret og basert på vedtatte budsjetter forvalte klubbens utstyrs og materiell budsjett
 • Gi innspill til styret og basert på vedtatte budsjetter forvalte klubbens utdanningsbudsjett for spiller, dommere og trenere
 • Sammen med foreldre, skaffe trenere på aldersbestemte lag og ta ansvar for disse.
 • Utvikle kompetansekrav for trenere på ulike nivåer og nominere deltakerer til ulike trenerkurser
 • For eldre lag, bistå lag og rådgi styret og lag ift trenervalg og kompensasjon
 • Utarbeide plan for hospitering mellom de ulike alderstrinnene og sikre at den etterleves.
 • Utarbeide retningslinjer for klubbens dommersatsning.
 • Sammen med daglig ledere, ansvar for etablering av nye lag
 • Koordinere deltakelse i felles turneringer
 • Løpende behandling av sportslige saker som meldes inn fra klubbens medlemmer.
 • Ansvar for trenermøter - minst 4 ganger årlig. 

Daglig leder kaller inn og deltar i SU møtene

 

- ArrangementsUtvalg

Mandat Arrangementsutvalget

Arrangement utvalget er ansvarlig for å gjennomføre klubbens arrangementer, eksempelvis

 • Gjennomføring av klubb prosjekter ( f.eks 17 mai deltakelse, Beach, Keepercamp, X-Run og håndballskole)
 • Klubbdugander
 • Årsfest
 • Organisere deltakelse i større turneringer /Trollcup eller lignende

Leder av Arrangement Utvalget sitter i styret.

Arrangement Utvalget er organisert med ulike undergrupper som er ansvarlig for de ulike prosjektene. Hver gruppe har en leder. Prosjektgruppene består vanligvis av 3-4 personer, og det bør sikres representasjon fra flere årskull i hver gruppe.

Leder for Arrangementsutvalget møter regelmessig lederne i de ulike undergruppene og koordinere arbeidet ift klubben

- Markedsutvalget

Mandat markedsutvalg

 • Utvikle inntektsskapende prosjekter for klubben og sikre gjennomføring av disse i samarbeid med Arrangementsutvalge
 • Organisere kiosktjenesten per lag sammen med daglig leder
 • Ansvarlig for alle kommersielle samarbeidsavtaler (TEAM KÅFÅ) og sørge for at forpliktelser i samarbeidsavtalene blir fulgt opp og at nettsiden til enhver tid er oppdatert i forhold til eksisterende samarbeidspartnere.
 • Salg av hallreklame/KÅFÅ supporter avtaler
 • Forvalte økonomiske fordelingsmodeller mellom klubb og lag
 • Fordele ulike klubbskapte dugnads-projekter til lagene ( eks. 17 mai arrangement ved Stokka kirke 17 mai, NHF våkenatt, prosjekter i samarbeid med Ryger Sport AS)
 • Koordinere søknader til ulike støtteordninger på vegne av klubben (og lagene)

 

Ledes av Markedsutvalget sitter i styret. Markedsutvalget består av leder + min. 2 personer oppnevnt av styret

 

- Oppmannsgruppen
Oppmannsgruppen er en viktig ressurs ift utvikling av klubben og består av alle oppmenn i klubben.  Styret og oppmannsguppen møtes minst 4 ganger i året.

Valgkomite 
Valgkomiteen velges på årsmøtet og har en viktig rolle i forhold til rekruttering av resurspersoner inn i klubbens ulike komiteer og utvalg, slik at får inn god kompetanse til de oppgaver som skal løses. Valgkomiteen begynne sitt arbeid i god tid før årsmøtet med valg skal avholdes i april. Anbefalingen er oppstart av prosessen på slutten av året før. 

Revisorer
Består av 2 personer, valgt på årsmøtet 
Har som oppgave å ha en uavhengig granskning og undersøkelse om økonomisk informasjon og forhold i klubben.