kfum stavanger handball 240

Gode trener krefter er avgjørende for å kunne utvikle klubben sportslig.

Hovedregelen er foreldretrenere frem tom 11 år.  Fra 12 år, vil klubben via sportslig utvalg søke å finne kvalifiserte trener ressurser innenfor egne rekker, evt utvikle slike.

Hvis klubben ikke kan identifisere trenere med nødvendig kompetanse og/eller kapasitet internt, kan lagene i regionserien/seniorlag søke styret om støtte til å inngå personlig avtale for godtgjøring.  Slike avtaler må forelegges sportslig utvalg for uttalelse før saken fremmes til styret. 

Klubben godgjør trenere og oppmenn pr årlig som følger.

Gruppe

Kompensasjon

Trener for årsklassene t.o.m. 11 år.

Trenerne får totalt kr. 2500 til fordeling.

Trener for årsklassene 12 år t.o.m. 19. år. (Bredde/A-serie)

Trenere får totalt kr. 5000 til fordeling

Trener(e) for lag i regionserien og seniorlag.

Trenere kompenseres individuelt .

Oppmenn

Oppmenn gis en kompensasjon på kr. 500,- pr. sesong.

Trenerkompensasjon over kr.10000 vil bli innberettet som lønn.