Lassa historie

lassa y men

LASSA Y’S MEN’S

KLUBB

 20 år

CHARTRET 1992

Y’s MEN INTERNATIONAL – REGION NORGE

Et verdidokument

 

Takk til Kjell.

Kjell Jensen (Kjell) gikk ut av Stavanger YMC for å bidra med å starte en ny Y’s men klubb – denne gangen for både kvinner og menn.
Fra første stund har Kjell tatt vare på alt som har hatt med Lassa klubben å gjøre. Det er en enestående dokumentasjon av klubbens aktiviteter fra starten og fram til utgangen av året 2015.

En stor takk til Kjell som har gitt oss muligheten til å se tilbake på alt vi har fått være med på gjennom disse årene.

Presidiet i Lassa YMC
2015 – 2016

Thor Hebnes – Marit Sæbø – Wenche Røed –
Wenche Sirevaag – Anders Inge Sæbø

Forord

 Dette heftet er ikke tenkt å være et tjue års jubileumshefte for Lassa Y’s Men’s klubb slik vi vanligvis oppfatter et slikt hefte.
Det er heller et dokument som beskriver detaljert noe om hva klubbmedlemmene har vært med på gjennom 20 år. Intensjonen med heftet er å friske opp minner og inspirere til fortsatt innsats til støtte for KFUK-KFUMs arbeid for barn og unge.
Det handler om vennskap, engasjement, opplevelser og om nettverk.
Men fremfor alt handler det om hva det enkelte medlem har fått lære og hva det har fått erfare av verdier ved å være med i klubben.
Lassaklubben har betydd så mye for mange at den oppleves som en viktig del av livet.

Gjennom samlingen av årsmeldinger, fra begynnelsen i 1992 til i dag, får vi en interessant dokumentasjon på hva vi har holdt på gjennom disse årene.
Vi får et variert bilde av hvordan vi på ulike måter har stått på for å få ting gjort og hva vi har fått igjen for innsatsen ved å gjøre ting sammen både lokalt, regionalt og internasjonalt. Vi har på mange måter fått bekreftet at vi har levd opp til vårt motto: Ingen rettigheter uten plikter.

Studerer vi listene over foredrag, turer, ekskursjoner, teaterbesøk, konserter og konferanser som medlemmene i Lassa har vært med på, så er det en imponerende mengde kunnskaper og opplevelser som vi har fått ta del i.
Et av delmålene til Y’s Men er nettopp at medlemmene skal vokse og utvikle seg gjennom aktiv deltakelse i bevegelsen.

På et klubbmøte i april 2015 ga klubbmedlemmene uttrykk for at de ønsket at det ble utarbeidet en oversikt over livet i klubben gjennom 20 år.
Oversikten gir bare inntrykk av det vi har vært sammen om.
Hva klubben har betydd for den enkelte, ligger bare gjemt i våre egne minner.
Selv om heftet har med en samling med tabeller og oversikter, så handler det ikke om verdier som kan telles, men om verdier som betyr mye selv om de ikke kan telles.
Vi ønsker at dette dokumentet skal sees på som et verdidokument for Lassa Y’s Men’s klubb.

Stavanger, september 2015
Kjell A. Jensen

19920524 hjelmelandstur

Før klubben var chartret, dro vi på tur til Hjelmeland den 24.05. 1992
På bildet ser vi fra venstre rundt bordet: Åse Jensen, Berit Ellingsen, Astri Våland, Jostein Byrkjedal, Marthon Baardsen, Åslaug Mæland, Marit Westergård, Signe Mautritzen, Wenche Sirevaag, Aslaug Tjelta, Sigurd Sirevaag, Einar Tjelta, Kåre Lunde, Aud Lunde, Wenche Nesvik, Egil Roalkvam, Inger Jensen

Innholdsoversikt

 1. Slik begynte det.
 2. Klubben blir chartret.
 3. Chartersøknaden ble undertegnet.
 4.  Navn på klubben.
 5. Klubbens lover. Se vedlegg 1
 6. Klubbstyrene. Se vedlegg 2
 7. Samværsformer.
 8. Klubbmiljøet.
 9. Foredragene. Se vedlegg 3
 10. Adventsamlinger. Se vedlegg 4
 11. Turer og ekskursjoner. Se vedlegg 5
 12. Turgruppen.
 13. Spaniaturer.
 14. Lagedager og bakedager.
 15. Ynglingens loppemarked.
 16. Teaterbesøk og konserter. Se vedlegg 6
 17. Tjenesteoppgaver. Se vedlegg 10
 18. Pasasjertelling og kundeveiledning.
 19. Litteraturgruppen.
 20. Bønnegruppen.
 21. Medlemsutvikling. Se vedlegg 7
 22. Til tjeneste for Ynglingen. Se vedlegg 8
 23. Vennskapsklubber
 24. Distrikt Rogaland
 25. Region Norge
 26. Regionsarkivet
 27. Internasjonalt. Se vedlegg 9
 28. Identitet
 29. Historie
 30. Jubileer

1. Slik begynte det

En gruppe kvinner i Ynglingen, noen gift med Y’s Men, hadde en tid snakket sammen om at de gjerne kunne tenke seg å være med i Y’s Men i bevegelsen. De var tiltalt av måten Y’s Men organiserer seg på, og de var tiltalt av de rettigheter og forpliktelser som ligger i det å være Y’s Men.

Den 19.06.1991 kom Berit Ellingsen, Signe Mauritzen, Wenche og Sigurd Sirevaag sammen hjemme hos Inger og Kjell A. Jensen på Jåttå. Her drøftet en planer for et forsøk med å starte en ny Y’s Men’s klubb for både kvinner og menn.
På forhånd hadde Kjell drøftet både med Stavanger Y’s Men’s klubb og St. Svithun Y’s Men’s klubb om disse var villige til å åpne for kvinnelige medlemmer. Men dette ønsket de ikke.
Siden de som var til stede var knyttet til Ynglingen, så ønsket en å starte en klubb i Ynglingen med det hovedformål å være en tjenesteklubb for denne foreningen.
Det ble også tatt kontakt med foreningens sekretær, Jon Askeland og foreningens formann, Einar Iversen. Disse ble orientert om planene. De hadde ingen innvendinger mot planene og bekreftet at vi kunne få benytte Ynglingens lokaler til møter.
Etter dette kunne vi sette opp denne fremdriftsplanen for klubben:

 1. Åpne uforpliktende møter høsten 1991
 2. Stifte klubben, våren 1992
 3. Chartre klubben, høsten 1992 dersom en fikk 20 personer som ville være forpliktende medlemmer, og som ville skrive under på søknad om charter.

Det første klubbmøtet ble holdt den 02. 09. 1991 i Ynglingen med 22 personer til stede.

På møtet den 17. 02. 1992 ble klubben stiftet og forslag til lover ble vedtatt.
Flokken hadde da vokst til 25 personer som ønsket å være med i den nye klubben.
I begynnelsen ble det sendt ut ca 60 innbydelser til personer som vi kunne tenke oss ville være med i klubben.

 

2. Klubben blir chartret.

Lørdag den 31.10.1992 ble en minnerik dag for alle de 145 Y’s Men vennene som var til stede i Bekkerfaret kirke.
Her var gjester fra fjern og nær, ja like fra Japan kom Y’s Men.
To nye klubber skulle chartres samtidig:
Bekkefaret Y’s Men’s klubb og Lassa Y’s Men’s klubb.

Charterseremonien foregikk i kirken der medlemmene av de to nye klubbene stod oppstilt rundt alterringen og ble tildelt sine medlemsnåler. Regionsleder Arne Tøsse, fra Bodø Y’s Men’s klubb ledet seremonien og delte ut nålene, mens distriktsleder Sigbjørn Sjøthun fra St. Svithn YMC, og president Fridtjof Idsøe fra Stavanger YMC hjalp til under seremonien.
Som så mange ganger tidligere, var det Stavanger Y’s Men, klubb som stod som fadder for begge klubbene.
Rektor Tormod Wasbø ved Menighetsseminaret i Stavanger holdt festtalen i kirken, Helle Ingun Aaneland sang, mens Ruth Jensen spilte fløyte og Inger Jensen akkompagnerte på orgel.

19921031 bekkefaret

Bordene er dekket til Charterfesten i Bekkefaret kirke 31.10.1992

 

Etter samlingen i kirken var det fest for alle i menighetssalen.
Her holdt Egil Roalkvam et morsomt kåseri om Ongane på Våland.

 

Ellers var det hilsener og gaveoverrekkelser: Arne Tøsse, regionsleder, overrakte charter til begge klubbene, undertegnet av Arvid Malme, president for Y’s Men International og generalsekretær Ingvar Wallin, ved Y’s Men’s International’s hovedkvarter i Geneve.
Ellers var det hilsener fra
Sigbjørn Sjøthun, distriktsleder i Y’s Men, Rogaland
Einar Iversen, leder i Ynglingen * Se merknad
Marit Pedersen, leder i Bekkefaret menighetsråd
Fridtjof Idsøe, president i Stavanger YMC
Kåre Andreassen, president i St.Svithun YMC
Peder Lalim, president i Stokka YMC
Harald Østvold, president i Gand YMC
Finn Pedersen, president i Hinna YMC
Magne Fosen, president i Haugesund YMC
Tormod Wasbø hilste fra en planlagt klubb på Hana, Sandnes
Egil Odd Halvorsen, reisekoordinator for Brorskapsfondet.
Han presenterte også to japanske delegater: Masayuki Ohba og Yoko Ohba.

 

I forbindelse med chartringen mottok klubben følgende gaver og hilsener:
Vase fra Haugesund YMC,
Skriftlig hilsen fra Harstad YMC,
Pengegave fra Søgne YMC,
Pengegave fra Stokka YMC,
Pengegave fra Hinna YMC,
Gjestebok fra St. Svithun YMC,
Penger fra Gand YMC,
Banner fra Stavanger YMC,
Banner fra Chiba YMC, Japan.

Festen ble ledet av de to første presidentene i klubbene: Kjell Frafjord og Kjell A. Jensen

19921031 medlemsnåler

Under charterfesten ble medlemmene tildelt sine medlemsnåler

3. Chartersøknaden ble undertegnet.

Chartersøknaden ble undertegnet av følgende som ønsket å bli med i Lassaklubben. Disse nevnes gjerne som klubbens chartermedlemmer.
1. Almås, Narve.
2. Almås, Reidun Folgerø.
3. Arnøy, Inger.
4. Arnøy, Jon * Se merknad
5. Askeland, Inger Tove.
6. Austad, Ingolv.
7. Byrkjedal, Jostein.
8. Ellingsen, Berit
9. Gilje, Aslaug Ravndal.
10.Hebnes, Ingrid.
11.Jensen,Inger.
12.Jensen, Kjell A.
13.Jensen, Åse.
14.Ledaal,Wenche.
15.Lunde, Aud.
16.Mauritzen, Signe.
17.Mæland, Åslaug
18.Roalkvam, Åse Sannung.
19.Sirevaag, Sigurd.
20.Sirevaag, Wenche.
21.Stavland, Ingebjørg.
22.Tjelta, Aslaug.
23.Tjelta, Einar.
24.Våland, Astri.
25.Westergård, Marit

* I 1958 ble Stavanger Y’s Men’s klubb chartret som den første Y’s Men klubben i Norge.
I klubbens skrift i forbindelse med 25 årsjubileet leser vi: Charterfest ble avholdt lørdag 22..november 1958 i restaurant Håkons selskapslokaler.
Spesielt innbudt var formannen i Stavanger kristelige ungdomsforening, Jon Arnøy.

4. Navn på klubben.

Under planleggingen av klubben drøftet en flere aktuelle navn.
Disse ble også drøftet med de to andre klubbene i Ynglingen.
Følgende navn ble foreslått:
Stavanger, Ynglingen mixed Y’s Men’s klubb
Stavanger, mixed Y’s Men’s klubb
Lassa Y’s Men’s klubb
Hafrsfjord Y’s Men’s klubb
Merknad
Stavanger Y’s Men’s klubb ønsket ikke at vi skulle velge navn med «Stavanger» i da dette lett kunne føre til forvekslinger med de to eksisterende klubbene.
På et klubbmøte ble det vedtatt at navnet skulle være Lassa Y’s Men’s klubb.
Dette er et navn som er knyttet til området der Ynglingen holder til i.

5. Klubbens lover.

Under forberedelsene til den nye klubben ble forslag til lover grundig drøftet.
En tok utgangspunkt i lovene til de andre klubbene i Ynglingen og i regionens retningslinjer for Y’s Men’s klubber i Norge. Da alt var klart, ble forslag til lover for Lassa, oversikt over medlemmer som ønsket å bli med i klubben sendt til regionsstyret sammen med søknad om å bli chartret som ny klubb i Stavanger.
Sammen med anbefalt innstilling fra regionsstyret ble søknaden sendt til Internasjonalt råd i Geneve.
Se vedlegg 1

6. Klubbstyrene.

Gjennom årene har en rekke av klubbens medlemmer vært med i klubbstyret (presidiet) og hatt forskjellige oppgaver. Mange har gjennom årene vært med flere ganger. Klubbstyrene har ledet klubben slik at en i alle år har hatt stort fremmøte både på klubbsamlingene og andre arrangementer som klubben har hatt ansvar for. Oppgavene i klubbstyret har vært fordelt slik:
President P, Visepresident VP, kasserer K, sekretær S, forrige president (past president) PP og eventuelt styremedlem SM.
Oversikt over dem som har vært med i de forskjellige klubbstyrene gjennom årene finner vi som vedlegg.
Se vedlegg 2

7. Samværsformer.

klubbmøteKlubben holder til i Ynglingens lokaler og har møter en gang i måneden.


Det går fram av lovene at en ønsker at medlemmene skal komme sammen på ulike måter slik at de kan bli bedre kjent, bli trygge og lære av hverandre. Klubbstyret tildeler derfor oppgaver til medlemmene som har ansvar for mat og servering på hvert møte.

Medlemmene blir også invitert til å melde seg på til å holde kveldstanker og små innlegg ut fra fritt valgte emner, såkalte fem-minutter.
Møtene har stort sett hatt denne strukturen i alle år siden begynnelsen: Hovedforedrag, bevertning, klubbsaker og fem-minutters innlegg ved medlemmene.
Inger Jensen har vært fast pianist på møtene siden klubben startet.
Møtene avsluttes gjerne med Fadervår og klubbens egen bønn.

Avslutningsbønn for Lassa Y’s Men’s klubb

Himmelske Far.

• Takk for fellesskapet vi har i Lassa Y’s Men’s klubb
• Gi oss øyne som ser og et åpent sinn, slik at vi kan være Din «forlengede arm» for mennesker vi møter
• Vi vil særlig legge fram for Deg de medlemmene i vår klubb som Du vet sliter med sykdom eller har andre problemer.

Herre,

Bevar mine tanker
De er ikke alltid der de skulle være,
Bevar min tunge. Den farer ofte vill.
Bevar mine hender og bruk dem.
Led mine føtter’så de bærer meg dit du vil.

8. Klubbmiljøet.

Helt fra klubben ble etablert, har vi lagt vekt på å skape et godt miljø.
Vi har sett det som viktig at vi skal bli godt kjent og trygge på hverandre. Som et ledd i dette har vi lagt vekt på varierte samværsformer som: Klubbmøter, dugnader, turer, egen turgruppe, felles gudstjenester, bønnegruppe, litteraturgruppe, komitemøter, fester, adventsamlinger, konserter, operabesøk, teaterbesøk og private sammenkomster.
Vi har særlig lag vekt på at nye medlemmer skal føle seg velkomne.

fallskjerm

Lassamedlemmene leker med fallskjerm på Jåttå i hagen hos Inger og Kjell

Det er vanskelig å vurdere kvaliteten på klubbmiljøet. Men få medlemmer har sluttet gjennom årene, og mange har gitt tydelig uttrykk for at de trives. Det viser det store fremmøtet på de vanlige klubbmøtene, men også den store oppslutningen om klubbens andre tiltak som settes i verk.

Sykdom og alder gjør at ikke alle, etter hvert, kan delta i alle aktiviteter som klubben setter i verk.
Det er imidlertid helt klart at alle medlemmer har en plass i klubben så lenge de selv ønsker det.
I klubben skal vi utvikle vennskap, få økte kunnskaper og utvikle oss personlig gjennom oppgavene vi får.
Det viktigste ved det avgrensede fellesskapet som vi finner i klubb-begrepet, er at medlemmene opplever at de blir regnet med og at de selv regner med klubben som en del av deres sosiale liv.
Det handler om å bygge personlige nettverk i klubben som kan vare livet ut. Men det handler også om å bli kjent med andre Y’s Men både lokalt, regionalt og internasjonalt.

9. Foredragene.

foredragene

Ikke alle talerne har vært like påtrengende.


Sentralt på de fleste møtene er gjerne foredraget. Dette blir som oftest holdt av en invitert gjest. Gjennom årene har vi hatt besøk av mange gjester som har holdt spennende foredrag om mange interessante emner. Ofte blir det samtaler og spørsmål etterpå knyttet til foredragene.
Foredragene har gitt medlemmene rik informasjon og mye å tenke på.
Klubbstyret legger gjerne fram program for et halvt år om gangen.
Se vedlegg 3.

10. Adventsamlinger.

1998adventsamling

Adventsamling hos Ellinor og Ole Bryne 1998  
F.V. Sigyn Askeland, Tove Askeland, Aslaug Tjelta, Astri Våland, Eli Arnøy, Åslaug Mæland, Frøydis Zakariassen, Rolf Zakariassen, Anne Rosenberg, Ingebjørg Stavland

 

Helt fra klubben startet har medlemmene kommet sammen i adventstiden og sunget sanger og salmer med tilknytning til advent og jul. Sangene og salmene er gjerne fulgt opp med fortellinger om komponister, forfattere og utdyping av tekster. De første årene kom vi gjerne sammen hjemme hos medlemmene.
Men senere gikk en over til faste samlinger i Ynglingens lokaler.
Bordene blir gjerne pent pyntet med duker, blomster og lys.
Medlemmene tar gjerne med seg kaffe og kaker, og praten har går livlig.
I de fleste årene har Inger Jensen spilt til sangene og Kjell Jensen har gitt utfyllende opplysninger om sangene. Sang har alltid hatt stor plass på våre møter og samlinger. Hittil har vi arrangert over 20 adventsamlinger.
Se vedlegg 4