Ynglingens historie

Stavanger Y's Men's klubb

Stavanger Y’s Men’s klubb ble chartret den 22. november 1958 med ca 20 medlemmer. De fleste av disse var tidligere ledere og aktive medlemmer av Ynglingen.

Det var foreningens sekretær den gang, Odd Anderson, som tok initiativ til klubben og ledet det forbedrende arbeidet.

Stavanger Y's Men's klubb har i alle år vært en ren mannsklubb. Men ved flere anledninger har en gjennom årene drøftet om en skulle åpne for kvinnelige medlemmer. Men det har det ikke blitt noe av da en har vært redd for at klubben ville endre karakter.

Klubben har gjennom årene holdt sine møter flere steder rundt i byen. Men etter at Ynglingen fikk nye lokaler på Lassa, har den holdt til her.

En periode var medlemstallet nesten 60, men de siste årene var medlemstallet sunket sterkt.

Klubben har gjennom årene drevet med en rekke forskjellige inntektsgivende tiltak. Men lengst har en drevet med juletresalg. Dette har gitt gode overskudd til Ynglingen. Juletresalget er nå overtatt av St.Svithun Y's Men's klubb.

I 2002 skjedde det noe interessant: En gruppe voksne medlemmer av Ynglingen, noen medlemmer av andre lokale klubber og noen andre interesserte gikk sammen og startet en ny klubb som gikk inn i Stavanger Y’s Men’s klubb.

Ved en høytidelig opptaklese den 20.11.02 ble ca 60 nye medlemmer tatt opp som medlemmer i Stavanger Y’s Men’s klubb. De nye medlemmene tok over ledelsen av klubben mens de eldre medlemmene dannet en gruppe for seg selv, innenfor den opprinnelige klubben. Leder for «Seniorgruppen» var den gamle klubbens president, Eivinn A. Enoksen. Han stod for opptakelsen av de nye medlemmene og utformet konseptet som førte til fornyelsen av klubben med 65 medlemmer. I 2008 hadde Stavanger Y’s Men’s klubb 80 medlemmer.

Klubben har nå både kvinelige og mannlige medlemmer.

Seniorgruppen inviterte også kvinner med på møtene. Etter noen år var tallet på medlemmer så få at de meldte seg ut av Stavanger Y’s Men’s klubbe og dannet en egen støttegruppe for Ynglingen. I jubileumsåret, 2018, er også denne lagt ned. Klubben har i 2018 68 medlemmer.