Lassa Y's men's klubb 20 år historie

lassa y men

LASSA Y’S MEN’S

KLUBB

 20 år

CHARTRET 1992

Y’s MEN INTERNATIONAL – REGION NORGE

Et verdidokument

 

Takk til Kjell.

Kjell Jensen (Kjell) gikk ut av Stavanger YMC for å bidra med å starte en ny Y’s men klubb – denne gangen for både kvinner og menn.
Fra første stund har Kjell tatt vare på alt som har hatt med Lassa klubben å gjøre. Det er en enestående dokumentasjon av klubbens aktiviteter fra starten og fram til utgangen av året 2015.

En stor takk til Kjell som har gitt oss muligheten til å se tilbake på alt vi har fått være med på gjennom disse årene.

Presidiet i Lassa YMC
2015 – 2016

Thor Hebnes – Marit Sæbø – Wenche Røed –
Wenche Sirevaag – Anders Inge Sæbø

Dokumentet er tilrettelagt for internettsidene til Ynglingen i forbindelse med 150 års jubileumet.

Forord

Dette heftet er ikke tenkt å være et tjue års jubileumshefte for Lassa Y’s Men’s klubb slik vi vanligvis oppfatter et slikt hefte.
Det er heller et dokument som beskriver detaljert noe om hva klubbmedlemmene har vært med på gjennom 20 år. Intensjonen med heftet er å friske opp minner og inspirere til fortsatt innsats til støtte for KFUK-KFUMs arbeid for barn og unge.
Det handler om vennskap, engasjement, opplevelser og om nettverk.
Men fremfor alt handler det om hva det enkelte medlem har fått lære og hva det har fått erfare av verdier ved å være med i klubben.
Lassaklubben har betydd så mye for mange at den oppleves som en viktig del av livet.

Gjennom samlingen av årsmeldinger, fra begynnelsen i 1992 til i dag, får vi en interessant dokumentasjon på hva vi har holdt på gjennom disse årene.
Vi får et variert bilde av hvordan vi på ulike måter har stått på for å få ting gjort og hva vi har fått igjen for innsatsen ved å gjøre ting sammen både lokalt, regionalt og internasjonalt. Vi har på mange måter fått bekreftet at vi har levd opp til vårt motto: Ingen rettigheter uten plikter.

Studerer vi listene over foredrag, turer, ekskursjoner, teaterbesøk, konserter og konferanser som medlemmene i Lassa har vært med på, så er det en imponerende mengde kunnskaper og opplevelser som vi har fått ta del i.
Et av delmålene til Y’s Men er nettopp at medlemmene skal vokse og utvikle seg gjennom aktiv deltakelse i bevegelsen.

På et klubbmøte i april 2015 ga klubbmedlemmene uttrykk for at de ønsket at det ble utarbeidet en oversikt over livet i klubben gjennom 20 år.
Oversikten gir bare inntrykk av det vi har vært sammen om.
Hva klubben har betydd for den enkelte, ligger bare gjemt i våre egne minner.
Selv om heftet har med en samling med tabeller og oversikter, så handler det ikke om verdier som kan telles, men om verdier som betyr mye selv om de ikke kan telles.
Vi ønsker at dette dokumentet skal sees på som et verdidokument for Lassa Y’s Men’s klubb.

Stavanger, september 2015
Kjell A. Jensen

19920524 hjelmelandstur

Før klubben var chartret, dro vi på tur til Hjelmeland den 24.05. 1992
På bildet ser vi fra venstre rundt bordet: Åse Jensen, Berit Ellingsen, Astri Våland, Jostein Byrkjedal, Marthon Baardsen, Åslaug Mæland, Marit Westergård, Signe Mautritzen, Wenche Sirevaag, Aslaug Tjelta, Sigurd Sirevaag, Einar Tjelta, Kåre Lunde, Aud Lunde, Wenche Nesvik, Egil Roalkvam, Inger Jensen

Innholdsoversikt

 1. Slik begynte det.
 2. Klubben blir chartret.
 3. Chartersøknaden ble undertegnet.
 4.  Navn på klubben.
 5. Klubbens lover. Se vedlegg 1
 6. Klubbstyrene. Se vedlegg 2
 7. Samværsformer.
 8. Klubbmiljøet.
 9. Foredragene. Se vedlegg 3
 10. Adventsamlinger. Se vedlegg 4
 11. Turer og ekskursjoner. Se vedlegg 5
 12. Turgruppen.
 13. Spaniaturer.
 14. Lagedager og bakedager.
 15. Ynglingens loppemarked.
 16. Teaterbesøk og konserter. Se vedlegg 6
 17. Tjenesteoppgaver. Se vedlegg 10
 18. Pasasjertelling og kundeveiledning.
 19. Litteraturgruppen.
 20. Bønnegruppen.
 21. Medlemsutvikling. Se vedlegg 7
 22. Til tjeneste for Ynglingen. Se vedlegg 8
 23. Vennskapsklubber
 24. Distrikt Rogaland
 25. Region Norge
 26. Regionsarkivet
 27. Internasjonalt. Se vedlegg 9
 28. Identitet
 29. Historie
 30. Jubileer

Vedlegg

 1. Vedlegg 1 Lover
 2. Vedlegg 2 Klubbstyrene
 3. Vedlegg 3 Foredragene
 4. Vedlegg 4 Adventsamlinger
 5. Vedlegg 5 Turer og ekskursjoner
 6. Vedlegg 6 Teaterbesøk og konserter
 7. Vedlegg 7 Medlemsutvikling
 8. Vedlegg 8 Til tjeneste for Ynglingen
 9. Vedlegg 9 Internasjonalt
 10. Vedlegg 10 Tjenesteoppgaver

1. Slik begynte det

En gruppe kvinner i Ynglingen, noen gift med Y’s Men, hadde en tid snakket sammen om at de gjerne kunne tenke seg å være med i Y’s Men i bevegelsen. De var tiltalt av måten Y’s Men organiserer seg på, og de var tiltalt av de rettigheter og forpliktelser som ligger i det å være Y’s Men.

Den 19.06.1991 kom Berit Ellingsen, Signe Mauritzen, Wenche og Sigurd Sirevaag sammen hjemme hos Inger og Kjell A. Jensen på Jåttå. Her drøftet en planer for et forsøk med å starte en ny Y’s Men’s klubb for både kvinner og menn.
På forhånd hadde Kjell drøftet både med Stavanger Y’s Men’s klubb og St. Svithun Y’s Men’s klubb om disse var villige til å åpne for kvinnelige medlemmer. Men dette ønsket de ikke.
Siden de som var til stede var knyttet til Ynglingen, så ønsket en å starte en klubb i Ynglingen med det hovedformål å være en tjenesteklubb for denne foreningen.
Det ble også tatt kontakt med foreningens sekretær, Jon Askeland og foreningens formann, Einar Iversen. Disse ble orientert om planene. De hadde ingen innvendinger mot planene og bekreftet at vi kunne få benytte Ynglingens lokaler til møter.
Etter dette kunne vi sette opp denne fremdriftsplanen for klubben:

 1. Åpne uforpliktende møter høsten 1991
 2. Stifte klubben, våren 1992
 3. Chartre klubben, høsten 1992 dersom en fikk 20 personer som ville være forpliktende medlemmer, og som ville skrive under på søknad om charter.

Det første klubbmøtet ble holdt den 02. 09. 1991 i Ynglingen med 22 personer til stede.

På møtet den 17. 02. 1992 ble klubben stiftet og forslag til lover ble vedtatt.
Flokken hadde da vokst til 25 personer som ønsket å være med i den nye klubben.
I begynnelsen ble det sendt ut ca 60 innbydelser til personer som vi kunne tenke oss ville være med i klubben.

 

2. Klubben blir chartret

Lørdag den 31.10.1992 ble en minnerik dag for alle de 145 Y’s Men vennene som var til stede i Bekkerfaret kirke.
Her var gjester fra fjern og nær, ja like fra Japan kom Y’s Men.
To nye klubber skulle chartres samtidig:
Bekkefaret Y’s Men’s klubb og Lassa Y’s Men’s klubb.

Charterseremonien foregikk i kirken der medlemmene av de to nye klubbene stod oppstilt rundt alterringen og ble tildelt sine medlemsnåler. Regionsleder Arne Tøsse, fra Bodø Y’s Men’s klubb ledet seremonien og delte ut nålene, mens distriktsleder Sigbjørn Sjøthun fra St. Svithn YMC, og president Fridtjof Idsøe fra Stavanger YMC hjalp til under seremonien.
Som så mange ganger tidligere, var det Stavanger Y’s Men, klubb som stod som fadder for begge klubbene.
Rektor Tormod Wasbø ved Menighetsseminaret i Stavanger holdt festtalen i kirken, Helle Ingun Aaneland sang, mens Ruth Jensen spilte fløyte og Inger Jensen akkompagnerte på orgel.

19921031 bekkefaret

Bordene er dekket til Charterfesten i Bekkefaret kirke 31.10.1992

Etter samlingen i kirken var det fest for alle i menighetssalen.
Her holdt Egil Roalkvam et morsomt kåseri om Ongane på Våland.

Ellers var det hilsener og gaveoverrekkelser: Arne Tøsse, regionsleder, overrakte charter til begge klubbene, undertegnet av Arvid Malme, president for Y’s Men International og generalsekretær Ingvar Wallin, ved Y’s Men’s International’s hovedkvarter i Geneve.
Ellers var det hilsener fra
Sigbjørn Sjøthun, distriktsleder i Y’s Men, Rogaland
Einar Iversen, leder i Ynglingen * Se merknad
Marit Pedersen, leder i Bekkefaret menighetsråd
Fridtjof Idsøe, president i Stavanger YMC
Kåre Andreassen, president i St.Svithun YMC
Peder Lalim, president i Stokka YMC
Harald Østvold, president i Gand YMC
Finn Pedersen, president i Hinna YMC
Magne Fosen, president i Haugesund YMC
Tormod Wasbø hilste fra en planlagt klubb på Hana, Sandnes
Egil Odd Halvorsen, reisekoordinator for Brorskapsfondet.
Han presenterte også to japanske delegater: Masayuki Ohba og Yoko Ohba.

I forbindelse med chartringen mottok klubben følgende gaver og hilsener:
Vase fra Haugesund YMC,
Skriftlig hilsen fra Harstad YMC,
Pengegave fra Søgne YMC,
Pengegave fra Stokka YMC,
Pengegave fra Hinna YMC,
Gjestebok fra St. Svithun YMC,
Penger fra Gand YMC,
Banner fra Stavanger YMC,
Banner fra Chiba YMC, Japan.

Festen ble ledet av de to første presidentene i klubbene: Kjell Frafjord og Kjell A. Jensen

19921031 medlemsnåler

Under charterfesten ble medlemmene tildelt sine medlemsnåler.

 

3. Chartersøknaden ble undertegnet

Chartersøknaden ble undertegnet av følgende som ønsket å bli med i Lassaklubben. Disse nevnes gjerne som klubbens chartermedlemmer.
1. Almås, Narve.
2. Almås, Reidun Folgerø.
3. Arnøy, Inger.
4. Arnøy, Jon * Se merknad
5. Askeland, Inger Tove.
6. Austad, Ingolv.
7. Byrkjedal, Jostein.
8. Ellingsen, Berit
9. Gilje, Aslaug Ravndal.
10.Hebnes, Ingrid.
11.Jensen,Inger.
12.Jensen, Kjell A.
13.Jensen, Åse.
14.Ledaal,Wenche.
15.Lunde, Aud.
16.Mauritzen, Signe.
17.Mæland, Åslaug
18.Roalkvam, Åse Sannung.
19.Sirevaag, Sigurd.
20.Sirevaag, Wenche.
21.Stavland, Ingebjørg.
22.Tjelta, Aslaug.
23.Tjelta, Einar.
24.Våland, Astri.
25.Westergård, Marit

* I 1958 ble Stavanger Y’s Men’s klubb chartret som den første Y’s Men klubben i Norge.
I klubbens skrift i forbindelse med 25 årsjubileet leser vi: Charterfest ble avholdt lørdag 22..november 1958 i restaurant Håkons selskapslokaler.
Spesielt innbudt var formannen i Stavanger kristelige ungdomsforening, Jon Arnøy.

 

4. Navn på klubben

Under planleggingen av klubben drøftet en flere aktuelle navn.
Disse ble også drøftet med de to andre klubbene i Ynglingen.
Følgende navn ble foreslått:
Stavanger, Ynglingen mixed Y’s Men’s klubb
Stavanger, mixed Y’s Men’s klubb
Lassa Y’s Men’s klubb
Hafrsfjord Y’s Men’s klubb
Merknad
Stavanger Y’s Men’s klubb ønsket ikke at vi skulle velge navn med «Stavanger» i da dette lett kunne føre til forvekslinger med de to eksisterende klubbene.
På et klubbmøte ble det vedtatt at navnet skulle være Lassa Y’s Men’s klubb.
Dette er et navn som er knyttet til området der Ynglingen holder til i.

 

5. Klubbens lover

Under forberedelsene til den nye klubben ble forslag til lover grundig drøftet.
En tok utgangspunkt i lovene til de andre klubbene i Ynglingen og i regionens retningslinjer for Y’s Men’s klubber i Norge. Da alt var klart, ble forslag til lover for Lassa, oversikt over medlemmer som ønsket å bli med i klubben sendt til regionsstyret sammen med søknad om å bli chartret som ny klubb i Stavanger.
Sammen med anbefalt innstilling fra regionsstyret ble søknaden sendt til Internasjonalt råd i Geneve.
Se vedlegg 1

 

6. Klubbstyrene

Gjennom årene har en rekke av klubbens medlemmer vært med i klubbstyret (presidiet) og hatt forskjellige oppgaver. Mange har gjennom årene vært med flere ganger. Klubbstyrene har ledet klubben slik at en i alle år har hatt stort fremmøte både på klubbsamlingene og andre arrangementer som klubben har hatt ansvar for. Oppgavene i klubbstyret har vært fordelt slik:
President P, Visepresident VP, kasserer K, sekretær S, forrige president (past president) PP og eventuelt styremedlem SM.
Oversikt over dem som har vært med i de forskjellige klubbstyrene gjennom årene finner vi som vedlegg.
Se vedlegg 2

 

7. Samværsformer

klubbmøte

Klubben holder til i Ynglingens lokaler og har møter en gang i måneden.

Det går fram av lovene at en ønsker at medlemmene skal komme sammen på ulike måter slik at de kan bli bedre kjent, bli trygge og lære av hverandre. Klubbstyret tildeler derfor oppgaver til medlemmene som har ansvar for mat og servering på hvert møte.

Medlemmene blir også invitert til å melde seg på til å holde kveldstanker og små innlegg ut fra fritt valgte emner, såkalte fem-minutter.
Møtene har stort sett hatt denne strukturen i alle år siden begynnelsen: Hovedforedrag, bevertning, klubbsaker og fem-minutters innlegg ved medlemmene.
Inger Jensen har vært fast pianist på møtene siden klubben startet.
Møtene avsluttes gjerne med Fadervår og klubbens egen bønn.

Avslutningsbønn for Lassa Y’s Men’s klubb

Himmelske Far.

Takk for fellesskapet vi har i Lassa Y’s Men’s klubb

Gi oss øyne som ser og et åpent sinn, slik at vi kan være Din «forlengede arm» for mennesker vi møter

Vi vil særlig legge fram for Deg de medlemmene i vår klubb som Du vet sliter med sykdom eller har andre problemer.

Herre,

Bevar mine tanker
De er ikke alltid der de skulle være,
Bevar min tunge. Den farer ofte vill.
Bevar mine hender og bruk dem.
Led mine føtter’så de bærer meg dit du vil.

 

8. Klubbmiljøet

Helt fra klubben ble etablert, har vi lagt vekt på å skape et godt miljø.
Vi har sett det som viktig at vi skal bli godt kjent og trygge på hverandre. Som et ledd i dette har vi lagt vekt på varierte samværsformer som: Klubbmøter, dugnader, turer, egen turgruppe, felles gudstjenester, bønnegruppe, litteraturgruppe, komitemøter, fester, adventsamlinger, konserter, operabesøk, teaterbesøk og private sammenkomster.
Vi har særlig lag vekt på at nye medlemmer skal føle seg velkomne.

fallskjerm

Lassamedlemmene leker med fallskjerm på Jåttå i hagen hos Inger og Kjell

Det er vanskelig å vurdere kvaliteten på klubbmiljøet. Men få medlemmer har sluttet gjennom årene, og mange har gitt tydelig uttrykk for at de trives. Det viser det store fremmøtet på de vanlige klubbmøtene, men også den store oppslutningen om klubbens andre tiltak som settes i verk.

Sykdom og alder gjør at ikke alle, etter hvert, kan delta i alle aktiviteter som klubben setter i verk.
Det er imidlertid helt klart at alle medlemmer har en plass i klubben så lenge de selv ønsker det.
I klubben skal vi utvikle vennskap, få økte kunnskaper og utvikle oss personlig gjennom oppgavene vi får.
Det viktigste ved det avgrensede fellesskapet som vi finner i klubb-begrepet, er at medlemmene opplever at de blir regnet med og at de selv regner med klubben som en del av deres sosiale liv.
Det handler om å bygge personlige nettverk i klubben som kan vare livet ut. Men det handler også om å bli kjent med andre Y’s Men både lokalt, regionalt og internasjonalt.

 

9. Foredragene

foredragene

Ikke alle talerne har vært like påtrengende.


Sentralt på de fleste møtene er gjerne foredraget. Dette blir som oftest holdt av en invitert gjest. Gjennom årene har vi hatt besøk av mange gjester som har holdt spennende foredrag om mange interessante emner. Ofte blir det samtaler og spørsmål etterpå knyttet til foredragene.
Foredragene har gitt medlemmene rik informasjon og mye å tenke på.
Klubbstyret legger gjerne fram program for et halvt år om gangen.
Se vedlegg 3.

 

10. Adventsamlinger

1998adventsamling

Adventsamling hos Ellinor og Ole Bryne 1998  
F.V. Sigyn Askeland, Tove Askeland, Aslaug Tjelta, Astri Våland, Eli Arnøy, Åslaug Mæland, Frøydis Zakariassen, Rolf Zakariassen, Anne Rosenberg, Ingebjørg Stavland

Helt fra klubben startet har medlemmene kommet sammen i adventstiden og sunget sanger og salmer med tilknytning til advent og jul. Sangene og salmene er gjerne fulgt opp med fortellinger om komponister, forfattere og utdyping av tekster. De første årene kom vi gjerne sammen hjemme hos medlemmene.
Men senere gikk en over til faste samlinger i Ynglingens lokaler.
Bordene blir gjerne pent pyntet med duker, blomster og lys.
Medlemmene tar gjerne med seg kaffe og kaker, og praten har går livlig.
I de fleste årene har Inger Jensen spilt til sangene og Kjell Jensen har gitt utfyllende opplysninger om sangene. Sang har alltid hatt stor plass på våre møter og samlinger. Hittil har vi arrangert over 20 adventsamlinger.
Se vedlegg 4

 

11. Turer og ekskursjoner

Klubbstyret har forsøkt å legge inn en tur eller to i løpet av året. Noen ganger er turene kombinert med kirkegang når dette har latt seg gjøre. Vi har dratt både til private hytter og kjente turmål i distriktet. I tillegg til tradisjonelle turer har klubben ofte kombinert turene med kjente ekskursjonsmål.
Til sammen har vi vært med på ca 50 turer og ekskursjoner.
Se vedlegg 5

2006viertur

Tur til Vier i mai 2006. Vi ser f.v. Peder Skretting, Reidun Tøllefsen, Ragnhild Skretting, Egil Helland, Greta Pettersen, Anne Rosenberg, Ingebjørg Stavland, Liv Rosnes, Sigurd Sirevaag, Aslaug Tjelta, Sigyn Askeland, Wenche Sirevaag, Tove Askeland, Kjell Jensen,  Anne Kristine Søiland, Bodil Ingebrethsen, Kari Einarsen, Eli Arnøy, Aud Lunde, Inger Arnøy, Karen Bertgsholm, Jostein Byrkjedal. Gerd Synnøve Håversen, Frøydis Zakariassen, Jan Håversen, Astri Våland

 

12. Turgruppen

2010turgruppen

Turgruppen på tur til Bokgafjell 2010. vi ser f.v. Jan Håversen, Jostein Byrkjedal, Ellen Jordal, Astri Våland, Olav Selvåg, Åslaug Mæland, Grata Pettersen , Dagmar Hofseth, signe Mauritzen, Sigyn Våland. Foto: Anders Inge Sæbø.

Under et møte i klubben i år 2000 ble en enig om å forsøke med lengre og mer krevende turer på enkelte hverdager for interesserte medlemmer. Etter hvert fant også medlemmer fra andre klubber turene så interessante at de ba om å få være med.

Gunnar Langvik har i alle år stått som arrangør og leder av turene.

Turgruppen møtes gjerne hver 1. mandag i måneden. Gruppen hadde sin første tur 07.02.2001. Siste turen i desember går tradisjonelt rundt Mosvannet og Vålandspipå, og så bærer det hjem til Kari og Gunnar der det serveres julegrøt og småkaker.
Ofte har det blitt tid til en lysbildekavalkade over siste års turer.
De senere årene er julemøtene blitt lagt til Ynglingen.
Turmålene har variert fra fjell til skog, sjø og øyer. Turene har også dekket Jæren, nære fjellområder, Stavangers byøyer og Ryfylkeøyene
Transporten av deltakerne har gjerne blitt gjennomført med hjelp av egne biler, eller med offentlige transportmidler som båt, tog og buss.
Gjennomsnittsdeltakelsen har ligget på 14-15 personer pr tur.
Turgruppen startet i februar 2001 med 2 deltagere. Turen gikk på strekningen Forus-Ullandhaug.
På neste tur var det 3 deltakere og så har antallet økt til 19 på det meste.
Til sammen 24 medlemmer av klubben, pluss noen fra Madlamark og Stavanger YMC.
I 2014 har turene gått etappevis fra Egersund til Tungenes og fra 2015 står By- og Ryfylkeøyene for tur.
Turene våre har vært omtalt ved flere anledninger Y’s Magasinet.
Frem til våren 2013 er det blitt gjennomført 124 turer.100 av disse hadde forskjellige mål.

gunnarlangvik

Gunnar Langvik leder turgruppen. Foto: Anders Inge Sæbø

 

13. Spaniaturer

2007spaniatur

Fra Spaniaturen 2007

I 2007 inviterte Tove og Arne Askeland klubbmedlemmene til å bli med på tur til Albir i Spania.
Senere har det blitt en rekke rekke turer til Spania som Tove og Arne har stått for. Medlemmene har funnet turene både interessante og rike på opplevelser.
Etter hvert har også andre, utenom klubben, hørt om turene og søkt om å få være med.
Turene har vært arrangert til:
2007 Albir med turer rundt i distriktet
2008 Andalucia. Det historiske Spania
2009 Murcia med turer rundt i distriktet
2010 Portugal
2011 Baskerland
2012 Costa Brava, Andorra, Malloeca
2013 Nord Spania
2014 Solfylte Andalucia
2015 Bienvenido a Espana. Velkommen til Spania

 

14. Lagedager og bakedager

2008lagedag

Lagedag på Forus vgs. 2008  Aud Lunde, Kari Einarsen, Inger Jensen


En tid kom en del av medlemmene sammen to lørdager hver høst og laget gjenstander til Ynglingens julegavesalg. Vi benyttet Gausel skole de to første årene. En gang var vi på Eiganes. Men etter den tiden har vi holdt til på Forus videregående skole der Narve Almås var vaktmester.
Noen medlemmer kom en tid sammen og bakte julekaker til Ynglingens julegavesalg. Det er blitt bakt både på Gausel og Godeset skoler.
Fra 2007-2008 har disse aktivitetene opphørt mest på grunn av nye oppgaver som togtelling og kundeveiledning for NSB og deltakelse i Ynglingens loppemarked.

 

15. Ynglingens Loppemarked

I 1997 ble klubben bedt om å ta over ansvaret for Ynglingens loppemarked. Dette var en oppgave klubben med glede tok på seg fordi den er avgrenset og fordi det er en oppgave som engasjerer alle medlemmene. Egne komiteer ble oppnevnt til å forberede og organisere loppemarkedet.

Klubben hadde eneansvaret for loppemakredet hvert år fra 1997 til 2003.

Fra dette året ble Stavanger YMC medarrangør og ansvarlig for loppemarkedet.

Og fra 2004 har Stavanger YMC overtatt hele ansvaret for loppemarkedet.
Lassa har imidlertid fortsatt å være med på den praktiske gjennomføringen av markedet. Hele overskuddet av loppemakedet går til Ynglingen

loppemarked

Fra Ynglingens loppemarked. Alt blir solgt av flinke selgere.

F.v Aslaug Tjelta, Greta Pettersn, Marit Sæbø, Ingen Jensen, Åslaug Mæland,

Åse Jensen.

 

16. Teaterbesøk / konserter

Det har vært viktig for klubbmedlemmene å oppleve noe kulturelt sammen utenfor klubblokalene. Gjennom årene har vi hatt rike opplevelser i teateret og på konserter i konserthuset. Etter forestillingene og konsertene har vi gjerne kommet sammen til hyggelige samvær privat. De senere årene har disse blitt lagt til Ynglingen. Til sammen har vi vært sammen på 22 konsert- og teaterbesøk
Se oversikt over teaterbesøk og konserter på 
Se Vedlegg 6

 

17. Tjenesteoppgaver i klubben

Vi velger å definere tjenesteoppgaver som en samværsform der de fleste oppgavene løses ved at enkeltmedlemmer eller grupper av medlemmer får oppdrag av styret om å utføre bestemte tjenester.
Grupper av medlemmer har i en rekke år deltatt med store og viktige praktiske oppgaver både i Ynglingen og på Vier. Ellers har oppgavene gjerne vært:
-Kontakt med utenlandske klubber. (World Outlook). .
-Delta i Ynglingens julegavesalg.
-Baking til Ynglingens julegavesalg.
-Ha ansvar for Brorskapsfondet/ Frimerkeinnsamling.
-Vise oppmerksomhet mot medlemmer, gaver, besøk.
-Ha ansvar for mat på møter.
-Pynte på møter og fester.
-Ha små innlegg på møtene gjerne kalt «tre-minutter.»
-Holde kveldstanker på møtene.
-Stelle i stand og rydde på møtene.
-Ta vare på klubbens historie, mht. Tekst. Bilder. Film/video.
-Mange av medlemmene hadde store og viktige oppgaver i forbindelse
Verdenskonferansen for Y’ Men International i 2012.

 

18. Passasjertelling og kundeveiledning

Fra 2003 har klubben deltatt med passasjertelling på Jærbanen.
Dette er et felles prosjekt for klubbene i distriktet.
Disse oppgavene har gitt gode inntekter til klubbkassen.
I årene 2007-2008 påtok medlemmene seg også oppgaver med kundeveiledning for NSB i forbindelse med utbygging av dobbeltsporet til Sandnes. Noen medlemmer deltok også med veiledning av trafikken på Skurve ved Ålgård.
Vi har hatt slike inntekter:
2003 kr 3825 til klubben
2004 kr 6510
2005 kr 15690
2006 kr 17290
2007 kr 15849 + Kundeveiledning 43210
2008 kr 59050
2009 kr 61 637
2010 kr 24710
2011 kr 30130
2012 kr 30300
2013 kr 29400
2014 kr 26000

nsbtelling

Det er ikke så få slike skjema medlemmene har fylt ut gjennom de tolv årene de har deltatt med passasjertelling på Jærbanen.

 

19. Litteraturgruppen

Litteraturgruppen kom i gang i 2001 etter initiativ av noen av medlemmene. Gruppen har gjerne kommet sammen privat en gang hver måned. Hver av de 7-8 deltakerne har i tur og orden foreslått bøker til felles lesning. Siden gruppen kom i gang, har deltakerne lest i snitt 8 bøker pr år. I løpet av disse 15 årene skulle dette bli i alt langt over 100 bøker! Som eksempel leste gruppen i 2015 følgende bøker:
Backmann -En mann ved navn Ove.
Heivoll -De fem årstidene
Hosini -Fjellene ga gjenlyd
-Et halvt år
Mawer -Glassrommet
-Kunsten å høre hjertesalg
Coello -Pilgrimsreisen
Bowen -En gatekatt
Sæther -Suzanna Ibsen
Heivoll -Over det kinesiske hav

 

20. Bønnegruppen

I 2007 vedtok klubben opprette en bønnegruppe. Deltakerne kommer sammen en halv time foran hvert klubbmøte. Siden starten har bønnegruppen vært aktiv. Erfaring har vist at det er behov for en slik gruppe.

 

21. Medlemsutvikling

Da klubben ble chartret i 1992, hadde den 25 medlemmer. I mai 2000 var medlemstallet økt til 53. Senere har medlemstallet gått noe tilbake. I 2003 gikk 6 medlemmer over til Stavanger YMC da denne ble startet.
I 2014-2015 er medlemstallet 40.
Sammensettingen av medlemmer har en klar overvekt av kvinner. Dette viser at klubben utløste et behov hos mange kvinner som ønsket å være med i et Y's Men fellesskap med både kvinnelige og mannlige medlemmer både fra Ynglingen, og blant andre utenfor foreningen.
Noen av de kvinnelige medlemmene har sine ektefeller i andre klubber.
Et stort medlemstall gjør klubben mindre sårbar om noen er borte fra enkelte av klubbsamlingene.
Utvikling av medlemstallet ved utgangen pr 30.06.2015
Se Vedlegg 7

 

22. Til tjeneste for Ynglingen

Lassa Y's Men's klubb har som sin primære oppgave å støtte Ynglingens arbeid i tillegg til de forpliktelser den har overfor organisasjonen. Omtrent halvparten av klubbens medlemmer er også medlemmer av Ynglingen. Det vil i noen tilfeller være uklart når våre medlemmer opptrer som Ynglingemedlemmer eller når de representerer klubben.

2010loppemarked

Fra Ynglingens loppemarked 2010


Siden klubben ble chartret i 1992 har medlemmene utført slike tjenester for Ynglingen:
-Støttet Ynglingens årlige medlemsutlodning.
-Tatt loddbøker i forbindelse med Ynglingens medlemsutlodning
-Deltatt som loddeselgere ved Ynglingens julebord.
-Deltatt ved utdeling av telefonkatalogen og Ditt distrikt. .
-Tatt oppvask for KFUK-ringen under julegavesalget til inntekt for Ynglingen)
-Bakt kaker til Ynglingens julegavesalg.
-Hatt ansvar for 17.mai arrangement for eldre.
-Deltatt i 17.mai komiteen for eldre.
-Hatt ansvar for kirkekaffe i forbindelse med Ynglingens 125 årsjubileum.
-I 93-94 utførte vi 442 dugnadstimer for Ynglingen.
-I 99-00 utførte vi 780 dugnadstimer.
-Gitt 1000.-kr i reisestipend til en verdenskonferanse for KFUK-M i Korea.
-Gitt 2000 kroner til en gruppe russiske KFUM-gutter som besøkte Ynglingen i mai 2001
-Laget gjenstander til Ynglingens julemesse hvert år siden -92.
-I 2011 ble loppemarkedet igjen arrangert i Ynglingehallen.
-I 2012 ga loppemarkedet et overskudd på 95.116 kr som ble overført til Ynglingen.
-Dette er et samlet beløp fra begge klubbene.
-Utført dugnadsarbeid både på Vier og i Ynglingen
-Det var meningen fra klubben startet at medlemskontingenten skulle dekke alle utgifter til region og area, inklusive felles prosjekter. Inntekter ut over dette skulle klubben disponere til andre formål.
-Den sikreste inntektskilden for klubben utenom kontingenten er matpengene som medlemmene betaler på møtene. Noen inntekter har en fått av å selge lodder for Rog. Krets av K-M og ved å arrangere 17. mai fest for eldre.
Se. Vedlegg 8

 

23. Vennskapsklubber

Klubben har vært vennskapsklubb med Petrozavodsk YMC, Russland sammen med de andre klubbene i distriktet.
Dette ble vedtatt på medlemsmøte i klubben den 26.04.93.
I april 2000 vedtok klubben å søke distriktsledelsen om å få overta eneansvaret for kontakten med Petrozavodskklubben på vegne av klubbene i distriktet.
En hadde erfart at kontakten ble for tilfeldig når alle klubbene skulle ha felles ansvar for Petrzavodsk klubben. I slutten av april 2000 var Aslaug R.Gilje på besøk i Petrozavodsk og fikk en personlig kontakt med medlemmene der.
De ga uttrykk for glede over at en bestemt klubb tok over ansvaret for kontakten mellom Rogaland og Petrozavodsk.
Under Regionskonferansen i Arendal møtte Marit Gilje og Signe Mauritsen presidenten i Petrozavodsk, Natalia Dyuryagina, som overrakte gaver og hilsener til klubben vår.
Høsten 2004 deltok Frøydis Zakariassen på Russlands første Regionskonferanse i St.Petersburg. Her møtte hun også en representant fra Petrozavodsk.
Det har i imidlertid de senere årene vært vanskelig å få kontakt med klubben i
Petrozavodsk og vennskapsforholdet er nå avsluttet.

1997rondeutstein kloster

Venner fra Rønde og Lassa koser seg i strandsteinene på Utstein Kloster i 1997


I 1993 fikk klubben henvendelse fra Rønde YMC i Danmark om vi ville være vennskapsklubb med dem. Dette er en mixed klubb med medlemmer omtrent på samme alder som våre medlemmer.
På klubbmøte den 10.01.1994 vedtok vi at vi skulle inngå en vennskapsklubbavtale med Rønde YMC.
Det ble satt opp retningslinjer for hvordan vi ønsket å utvikle samarbeidet. Ingolv Austad besøkte klubben og gjorde avtale med Rønde YMC.
En ble enige om å besøke hverandre annet hvert år, men fordi våre venner ønsket å oppleve en norsk 17.mai, så ble det litt tett med besøk i starten.

Vi har hatt følgende felles samlinger:
1995 i Stavanger, 12.- 13.mai Tur til Gloppedalen
1996 i Rønde, 24.- 26.mai
1997 i Stavanger 17.- 19.mai 17.mai feiring i Stavanger
1999 i Rønde 21.- 24.mai
2001 i Stavanger 30. - 01.juni Båttur i Ryfylke
2003 i Rønde 28. - 01.juni
2005 i Stavanger 05. - 07. mai Heldagstur til Kvitsøy
2007 i Rønde 08.- 11. juni
2009 i Stavanger 14. - 16.aug Heldagstur til Lysefjorden
2011 i Rønde 02. – 05.juni

Fra 2007 har Kjell A. Jensen vært ansvarlig for å holde ved like kontakten med klubben i Rønde
I 2007 foretok vi en felles evaluering av vennskapsklubbforbindelsene mellom våre to klubber. Vi kom da bl.a. fram til følgende:
Vennskapskontakten mellom Rønde og Lassa Y’s Men’s klubb ble opprettet i 1993. Presidenten i Lassa YMC den gang, Ingolv Austad, dro til Rønde for å drøfte hvilke tanker medlemmene i Rønde hadde om hvordan vennskapet mellom våre to klubber skulle utvikles.
Siden den gang har vi praktisert hva vi den gang ønsket skulle være retningsgivende.
Ved siden av den formelle kontakten mellom våre to klubber har enkeltmedlemmer utviklet uformelle personlige forbindelser med hverandre.
I løpet av de årene vi har hatt vennskapsforbindelse mellom Rønde og Lassa har vi kommet sammen til disse tider: Se oversikt ovenfor.
Programmene for de forskjellige samværene har variert fra gang til gang, men rammene og hovedinnholdet har stort sett vært det samme.
Det er vanskelig å finne uttrykk for hvor mye vennskapsklubbarbeidet betyr for den enkelte av oss. Vennskap representerer verdier som ikke kan tallfestes.
De er personlige og oppleves forskjellig.
Etter innledningen fikk deltakerne utlevert et ark med spørsmål som de ble invitert til å uttale seg om. Under samtalen kom følgende fram:
1. Vi ønsker å komme sammen like ofte som hittil.
2. Det er ikke aktuelt å sette grense for hvor mange som kan besøke hverandre. ”Vi skal nok finne plass” ble det sagt
3. Tidsrammen for besøkene er passe. Klubbene kan selv legge opp programmer for besøk i landet utenom denne rammen.
4. Det er viktig å holde fast på privat innkvartering. Dette er i samsvar med Y’s Men’s ide om ”Home Stay.” Da blir vi godt kjent med hverandre. ”Det er toppen av opplevelsene,” ble det sagt.
5. Klubbene har gjerne byttet vertskap og gjester. Det har vært vellykket. Denne ordningen bør praktiseres for fremtiden.
Da blir vi bedre kjent med flere.
Det ble imidlertid reist spørsmål om det bør settes av litt mer tid til at vertene kan få vise gjestene rundt i nærmiljøet.
6. Programmene for våre samvær har vært interessante og lærerike.
Det er ingen grunn til å forandre på rammene.
7. Det er fortsatt greit at gjestene betaler for oppholdet. Disse vil kunne variere fra år til år. Men priser bør drøftes mellom vertskap og gjester på forhånd før endelig program fastsettes.
Lassa nevnte at besøk på Flor og Fjære kan være aktuelt og en tur til Lysefjorden. Men prisene skal fortsatt være rimelige.
8. Det er et ønske at vi skal orientere hverandre mer om våre klubbers programmer, aktiviteter, årsmeldinger, regnskap ol.
9. Når vi kommer sammen er det et ønske at vi tar opp et tema som handler om Y’s Men. Det kan f.eks. være om særlige opplevelser, aktiviteter, referater fra BF-reiser, verdenskonvent og areakonvent, interessante Y’s Men vi har møtt, personlige opplevelser, spesielle personer som har besøkt klubben, referater fra våre regioner, distrikter, aktuelle tema ol.
10.Det ble uttrykt ønske om at Lassa bør få opprettet sin egen hjemmeside på internett.
11.Det var enighet om at våre to klubber praktiserer vennskapsklubbforbindelsene etter sine intensjoner og at lite bør forandres.
12.Vi ble alle minnet om at det i 2008 er Verdenskonvent i Herning og at Stavanger er europeisk kulturby dette året.

2007rondeymc

Våre venner i Rønde YMC 2007

På et møte i klubben våren 2015 ble medlemmene enige om å sende følgende brev til Rønde YMC:
Kjære venner i Rønde YMC
Medlemmene i Lassa YMC har brukt en del tid til å tenke gjennom hvordan vi ønsker å holde kontakten med Rødne ved like i tiden fremover. Presidiet har oppmuntret det enkelte medlem til å legge fram tanker og ideer om hvordan vi kan ta vare på det gode vennskapsforholdet som vi gjennom mer enn 20 år har fått oppleve sammen med dere.
Det viser seg imidlertid at ingen nye ideer er dukket opp i forhold til de vi tidligere har nevnt i vår korrespondanse med dere. Det viser seg dessverre at ingen av våre medlemmer vil være på reise i Danmark på den tiden dere skal ha sommeravslutning den 2. juni.
Presidiet vil fortsatt oppmuntre våre medlemmer til å holde den personlige kontakten mellom våre medlemmer og dere på ulike måter ved like. Rønde klubben vil få tilsendt program for møter og aktiviteter hvert halvår. Slik kan presidiet til enhver tid følge med på hva som skjer i Lassa klubben. Presidiet i Rønde må selv velge ut hva det vil informere videre om til medlemmene.
Lassa klubben har dessverre ingen hjemmesider på Internett. Medlemmene i Lassa klubben har fått adressen til deres hjemmesider og vi håper våre medlemmer vil følge med på hva som skjer i Rønde klubben. Vi har i alle år hatt stor glede av vennskapskontakten med dere og håper at vi som enkeltmedlemmer (eventuelt grupper) fortsatt kan møtes igjen når forholdene ligger til rette for det.
Stavanger den 27.04.2015
Med vennlig hilsen
Marit Sæbø Thor Hebnes Kjell A. Jensen
President President fra 1.7. 2015 Vennskapskontakt

 

24. Distrikt Rogaland

Ved siden av den personlige kontakten vi har hatt med de enkelte distriktslederne, har samarbeidet med distriktet særlig omfattet deltakelse på de årlige distriktslederkonferansene om høsten og distriktskonferansene om våren. Vi har vært med i arbeidet for et felles halvårsprogram for klubbene i distriktet. Dessuten har våre medlemmer deltatt på de årlige førjulsfestene og på sportsgudstjeneste på Brekkå.
Følgende klubbmedlemmer har vært distriktsledere:
Kjell A. Jensen 87-88 (som medlem av Stavanger YMC)
Aslaug R. Gilje 96-97,
Åslaug Meland 04-05.
Signe Mauritzen 05-06.

Klubben hadde ansvar for å arrangere den årlige førsjulsfesten for klubbene i distriktet i Ynglingen, 03.12.1994. Klubben hadde også ansvar for å arrangere den årlige førjulsfesten for klubbene i distriktet på Julebygdga grendahus.
Den 11.12 2010 arrangerte klubben felles førjulsfest for klubbene i distriktet i Ynglingen.

 

25. Region Norge

Lassaklubben har hatt gjennom årene hatt et godt og naturlig samarbeid med regionsledelsen i Norge. Vi har som oftest sendt representanter til regionskoneransene rundt i landet, og vi har sluttet opp om de forpliktelsene som regionstyret har pålagt medlemmene og den enkelte klubb. Flere av klubbmedlemmene har hatt tjenester direkte knyttet til regionstyret.
Kjell A. Jensen har vært regionens tjenesteleder for Nye klubber i Øst-Europa. Siden 1990 har han stått som utgiver av mer enn 45 temahefter med informasjon om Y's Men. Han har vært regionsleder i 1990-1991 og var viseregionsleder i 1999-2000.
Sammen med Finn Pedersen redigerte Kjell Region Norges historikk «Veien blir til mens du går 1958 – 2008.
Aslaug R. Gilje representerte klubben under regionskonferansen i Vestfold i 1993. Hun representerte også klubben i Kongsberg i 1994. Aslaug R. Gilje (Senere Stav YMC) var regionsleder i 1999-2000. Aslaug Gilje har også vært regionens tjenestleder for Russland.
I den anledning har hun flere ganger besøkt klubber i Russland

Disse har representert klubben på regionskonferanser:
1992 Kjell A. Jensen, Oslo
1997 Åslaug Mæland, i Fredrikstad.
1998 Kjell J. i Asker .
1999 Signe Mauritzen og Jostein Byrkjedal, i Stavanger
2000 Marit Gilje og Signe Mauritzen i Arendal .
2000 Inger og Kjell Jensen i Arendal i forb. M. regionsstyret.
2001 Gunnar Langvik og Kari Langvik på Gjøvik .
2002 Reidun Almås, Ingebjørg Stavland, Ellen Jordal og Signe Mauritzen, på Voss
2004 Frøydis Zakariassen og Åslaug Mæland i Fredrikstad
2008 Ragnhild Skretting, Ingebjørg Stavland, Peder Skretting og Frøydis Zakariassen, Asker 2008 Signe Mauritzen var også til stede som regionens tjenesteleder. Asker 2008
2009 Ellen Jordal og Reidun Almås i Ulsteinvik
2010 Wenche Røed og Ingebjørg Stavland i Trondheim
2011 Signe Mauritzen og Wenche Røed i Bergen
2012 Gunnar Langvik og Kari Langvik i Stavanger
2013 Peder Skretting, Kari Langvik på Tjømø

Signe Mauritzen var fra 2007 oppnevnt til å være region Norges tjenesteleder for Brorskapsfondet / Reisekoordinator.
I forbindelse med regionens Midtvintermøte i Gand i 1999 påtok flere av medlemmene seg oppgaver som verter for deltakerne.
Aslaug Ravndal Gilje og SigneMaurizen var medlemmer av Regionstyret ledet av Finn Pedersen i 2003-2004.
Under regionskonferansen i Tønsberg 2006 ble Kjell A. Jensen æret med at hans navn ble innført i The Golden Book of Y’s Men International.

 

26. Regionsarkivet

regionsarkivet

Regionsarkivet er oppbevart i Statsarkivet, Stavanger

Fra 2000-2001 var Eivinn A. Enoksen, Stavanger YMC og Kjell A. Jensen, Lassa YMC oppnevnt av Regionsstyret til å ta ansvar for regionens arkivsaker. Inntil da ble Regionsarkivet stadig flyttet fra sted til sted omkring i Oslo. Eivinn og Kjell fikk til oppgave å føre arkivet over til Statsarkivet i Stavanger.
Senere har Gunnar Langvik vært oppnevnt som ansvarlig for Regionsarkivet.

 

27. Internasjonalt

2012verdenskonventet

Fra verdenskonventet i Stavanger i  2012

Klubbens internasjonale virksomhet kommer til uttrykk på flere måter ved deltakelse på internasjonale konvent, ved å oppfylle de forpliktelser Det internasjonale rådet på legger oss, ved kontakt med våre vennskapsklubber og ved personlige kontakter.
Klubben har hatt to vennskapsklubber: Rønde YMC, Danmark og Petrozavodsk YMC, Russland.
I 1991 deltok Kjell som regionsleder ved chartringen av den første russiske Y’s Men klubben i Kirovsk .
I 1991 deltok Inger og Kjell A. Jensen under areakonferansen i Bristol
I 1992 deltok Inger og Kjell under Verdenskonventet i Oslo .
I 1998 deltok Aslaug R. Gilje og Frøydis Zakariassen under Verdenskonventet i Helsinki.
I 2002 Signe Maurizen og Frøydis Zakariassen deltok under Verdenskonventet i Mlbourne
I 1998 deltok regionsleder Aslaug Gilje på lederopplæring for regionsledere i Vejle.
I 1998 deltok Aslaug på lederkurs i St. Petersburg.
Aslaug har i løpet av sin periode som regionsleder besøkt klubber i Russland og deltatt ved chartring av disse. Aslaug ble tildelt Elmer Crow’ s Award for fremragende innsats som distriktsleder
Under regionskonferansen i Stavanger i 1999 ble Aslaug R. Gilje valgt til regionsleder og Kjell A. Jensen til viseregionsleder for perioden 1999-2000.
I denne perioden var Kjell redaktør av Y's Magasinet.
Fra 2000 var Aslaug Gilje en periode programleder for arbeidet i Russland
I 2001 var Kari og Gunnar Langvik verter for et indisk ektepar som var på besøk i Stavanger
I 2007 deltok Frøydis Zakariassen, Reidun og Narve Almås under Areakonventet i i Finland
I 2008 deltok Signe Mauritzen, Reidun og Narve Almås under Verdenskonventet i Herning, Danmark
I 2009 i november hadde klubben besøk av BF kandidat Verghese Cherry fra India. Signe Mauritzen og Kari Hegland hadde utarbeidet program for ham under oppholdet her. Verghese var også invitert til møte i klubbstyret hjemme hos Reidun Almås en kveld.
I 2012 ble Y’s Men Internationals sitt 70. Verdenskonvent ble arrangert i Stavanger Forum. Mellom 20 og 30 medlemmer i klubben deltok i den praktiske gjennomføringen av arrangement som marshaller, med vaffelsteking, som guider og medlemmer av komiteer. Flere av medlemmene hadde også gjester hjemme til laksemiddag under konventet.
Mange av klubbmedlemmene deltok også på forskjellige arrangmenter under konventet.
I 2013 deltok fire medlemmer av klubben på Areakonferansen i Bath, England
Se Vedlegg 9.

 

28. Identitet

Klubben er knyttet til regionens felles hjemmeside.

I 1996 fikk klubben anskaffet hvite T-skjorter med klubbens logo på. Etter en tid viste det seg at disse gjerne ble for kalde til bruk i den kalde årstiden.
Våren 2000 fikk vi derfor produsert mørk-blå college-gensere av god kvaltitet som kan benyttes hele året. Også disse er utstyrt med klubbens logo.
Logoen er tegnet av Eli Fjetland Tonheim som også har laget tegningene i dette heftet.

 

29. Historie

Følgende har hatt ansvar for klubbens historie :

Frøydis Zakariassen, bilder
Jostein Byrkjedal, video-opptak
Kjelll A. Jensen, tekst

 

30. Jubileer

10-årsjubileum 2002

Den 26.10.02 feiret Bekkefaret og Lassa Y’s Men’s klubber 10 års jubileum sammen i Bekkefaret kirke med en ramme som minte meget om charterfesten 10 år tidligere.
Mange av dem som var til stede den gang, var også til stede nå 10 år etter.
Medlem av festkomiteen, Gunnar Langvik, ønsket velkommen og ga ordet videre til Arne Rettedal som ledet festen på en humoristisk måte. Han bandt de forskjellige programpostene sammen med morsomme og imponerende tryllekunster.
Kapellan, Trond Hardeng, holdt festtalen under mottoet: Til tjeneste.
Han pekte bl.a på hvor viktig det er å stå til tjeneste for andre slik som Y’s Men bevegelsen gjør
Etter en bedre middag var det en rekke hilsener.
Regionsleder Reidar Kanestrøm hilste fra region Norge og overrakte begge klubbene trykte hilsener.
Distriktsleder Leif Jostein Krogedal hilste fra distrikt Rogaland og Gand Y’s Men’s klubb, og overrakte blomster både fra distriktet og fra Gand YMC til begge klubbene.
Klubbpresident Eivinn A. Enoksen hilste fra fadderklubben, Stavanger YMC, og overrakte begge en gavesjekk som klubbstyrene kunne gi videre til nyttige formål som prosjekter og lignende.
Njål Fykse hilste fra Frøyland / Orstad YMC og overrakte en diktsamling til hver av jubileumsklubbene.
Til slutt hilste presidentene i Bekkefaret, Kjell Frafjord og Reidun Almås fra Lassa og overrakte tjenesteleder for Russland, Aslaug R. Gilje, kr 2000.- fra hver av klubbene til nytte for vennskapsklubben i Petrozavodsk.
Det ble lest opp hilsener fra Y’s Men Internationals generalsekretær Rolando Dalmás og fra international president, William D. Ward.
Alle klubbpresidentene i distriktet var invitert til festen, men ikke alle hadde anledning til å møte.
Etter kaffe og deilige bløtkaker hadde mannskoret Åtteren en avdeling med muntre sanger.
Kjell Frafjord fra Bekkefaret YMC viste en kavalkade med lysbilder fra en del høydepunkter i klubbens historie. Kjell A. Jensen ga et overblikk over virksomheten til Lassa-klubben gjennom 10 år og vurderte virksomheten i lys av klubbens lover.
Den minnerike festen ble avsluttet i kirken med en felles liturgi ledet av Anne Marie Garpestad og Inger Jensen på orgel. Inger spilte også til allsangen under festen.
Under måltidene spilte Tomas Torstrup taffelmusikk.

Klubbens 15 årsjubileum ble markert med et kåseri v / Kjell Jensen om klubben på et felles møte med klubbene i Ynglingen den 29.10.07.

20 årsjubileum.

Den 03.11.2012 ble 20 årsjubileet markert med felles fest for Bekkefaret og Lassa klubbene i Ynglingen. Det var 70 deltakere til stede fra de to klubbene. Som under 10 års jubileet, var det Kjell Frafjord og Kjell Jensen som ledet festen. Wenche Røed hadde pyntet bordene med vakre blomsteroppsatser og Berit Ellingsen hadde ansvaret for dekketøy og duker.

Under velkomsten stilte Kjell Jensen spørsmål om et 20 årsjubileum var en begivenhet som var verd å feire. Han svarte med et sitat av Ajax:
«Me har plikt te å feira adle jubileer på same måde så me har plikt te å avtjena millitertjensten.»
Programmet ble åpnet med et festlig innslag av Bekkefaret Mannskor som bl.a. besto flere Y’s Men fra menigheten, solist var Tormod Eikill som spilte bassgitar. Etter dette innslaget holdt regionslederen for Norge Nico Leganger et interessant foredrag om «Alle Barn er våre barn.»
Serveringen stod foreningens kokk William for. Han serverte et lekkert koldtbord med deilige retter. Medlemmer av begge klubbene hadde bakt bløtkaker til kaffen.
Disse «satt lika laust som lavtrykk på Vestlandet om høsten.»
Etter maten fikk vi lysbildekavalkader fra begge klubbene arrangert av Arne Toftøy Andersen og Anders Inge Sæbø. Et populært innslag var kåseriet til Astri Våland der hun fortalte om hvor vanskelig det er å tilpasse seg dagens mange tekniske utfordringer. Ellen Jordal avsluttet festen med en reflektert andakt.
Festkomiten besto av Ingvald Holm, Kjell Frafjord, Marit Sæbø, Anders Inge Sæbø og Kjell A. Jensen.

 

  Vedlegg 1. Lover for Lassa Y’S Men klubb

Stavanger, stiftet den 17.02.92

1. TILHØRIGHET.

Lassa Y’s Men’s klubb er tilsluttet Y’s Men International, Region Norge.

2.KRISTEN BASIS.

Klubben har sin basis i at Jesus Kristus er Gud og Frelser slik den Hellige Skrift vitner om det.

3.FORMÅL

Klubben har til oppgave:
A. Å utvikle godt vennskap i aktiv tjeneste.
B. Å oppmuntre medlemmene til aktiv innsats i kristent arbeid.
C. Å holde medlemmene informert om og aktivt interessert i religiøse, økonomiske og sosiale spørsmål, så vel nasjonale som internasjonale.
D. Å oppmuntre til rettferdighet i samfunnsmessige spørsmål så vel nasjonale som internasjonale, uten at klubben deltar i partipolitisk virksomhet.
E. Å støtte arbeidet lokalt i Ynglingen og sentralt innen KFUK-KFUM ved personlig tjeneste og felles innsats.
F. Å støtte internasjonale-, area- og regionale prosjekter.
G. Å skape et trygt og godt miljø preget av omsorg og fellesskap.
H. Å gi det enkelte medlem muligheter til vekst og utvikling.

4.MOTTO.

Klubbens motto er: Ingen rettigheter uten plikter.

5.MEDLEMSSKAP.

Klubben har både kvinnelige og mannlige medlemmer og er åpen for alle interesserte.

6.STYRET.

Klubben ledes av et styre på 5 medlemmer:
President
Visepresident
Kasserer
Sekretær
Forrige president (past president)
Styret velges for ett år.
Funksjonstiden er fra 1.juli til 30.juni
Det nye styret velges før 1.april
De to forrige presidentene fungerer som valgkomite.
Det bør legges vekt på at styreoppgavene fordeles på flest mulig medlemmer.
Den nye presidenten legger fram forslag til handlingsplan som drøftes på klubbmøte.

7.ÅRSMØTE.

Årsmøte holdes innen utgangen av september.
På årsmøtet legger styret fram årsmelding og revidert regnskap.

8.KLUBBMØTENE.

Klubbmøtene holdes vanligvis i Ynglingen en mandag hver 4. uke.

9.KOMITEER.

Det kan oppnevnes komiteer til å ta seg av spesielle oppgaver.

10.ENDRING AV LOVENE.

Lovene kan endres ved vanlig flertall når forslaget til endringer er kunngjort blant medlemmene minst tre uker på forhånd.
Klubben er beslutningsdyktig når 65% av medlemmene er til stede.

11.OPPLØSNING.

Dersom klubben legges ned, skal klubbens eiendeler tilfalle Y’s Men International, Region Norge. Dersom klubben på ny kommer i gang, innen tre år, skal eiendelene overføres klubben.

 

Vedlegg 2. Klubbstyrene

Klubben har vært ledet av følgende styrer gjennom årene:
91-92 Berit Ellingsen, Inger Jensen, Wenche Sirevaag, Signe Mauritzen, Sigurd Sirevaag, Kjell A.Jensen
92-93 Kjell A.Jensen P, Sigurd Sirevaag VP, Wenche Sirevaag K, Inger Jensen S, Signe Mauritzen SM
93-94 Aslaug R.Gilje P, Åse Roalkvam VP, Aud Lunde K, Jostein Byrkjedal S
Kjell A.Jensen PP
94-95 Ingolv Austad P, Reidun Almås VP, Wenche Nesvik K, Jon Arnøy S
Aslaug R.Gilje PP
95-96 Åse Jensen P, Einar Tjelta VP, Berit Ellingsen K, Kari Langvik S
Ingolv Austad PP
96-97 Sigurd Sirevaag P, Liv Rosnes VP, Kari Einarsen K, Jorunn Fykse S
Åse Jensen PP
97-98 Kjell A. Jensen P, Egil Helland VP, Åslaug Mæland K, Aris Omdahl S
Sigurd Sirevaag PP
98-99 Kjell A.Jensen P, Marit Sæbø VP, Ingebjørg Stavland K, Jostein Byrkjedal S Kjell A.Jensen PP
99-00 Signe Mauritzen P, Greta Pettersen VP, Astri Våland K,
Jostein Byrkjedal S, Kjell A. Jensen PP
00-01 Marit Synnøve Gilje P, Jorunn O. Fykse VP, Reidun H. Tøllefesen S
Wenche Sirevaag K, Signe Mauritzen PP
01-02 Gunnr Langvik P, Andre Inge Sæbø VP, Kari Langvik K,
Åslaug Mæland S Marit Gilje PP
02-03 Reidun Almås P, Peder Skretting VP, Ingebjørg Stavland K,
Ellen G. Jordal S Gunnar Langvik PP
03.04 Peder Skretting P, Frøydis Zakariassen VP, Jostein Byrkjedal S
Kari Einarsen K, Reidun Almås PP
04-05 Frøydis Zakariassen P, Reidun H. Tøllefsen VP, Aud Lunde K, Anders Inge Sæbø S, Karen Bergsholm Styremedl.
05-06 Gunnar Langvik P, Marit Gilje VP, Dagmar Hofseth K,
Anders Inge Sæbø S, Frøydis Zakariassen PP
06-07 Marit Synnøve Gilje P, Thor Hebnes VP, Anders Inge Sæbø S, Marit Sæbø K, Gunnar Langvik PP
07-08 Signe Mautizen P, Åslaug Mæleand VP, Ingebjørg Stavlanf K,
Ragnhild Skretting S, Marit S. PP
08-09 Åslaug Mæland P, Reidun Almås VP, Ragnhild Skretting S, Ingebjørg Stavland K, Signe Maurizen PP
09-10 Reidun Almås P, Ellen Jordal VP, Jostein Byrkjedal S, Kari Einarsen K, Åslaug Mæland PP
10-11 Ellen Gran Jordal P, Wenche Røed VP, Jostein Byrkjedal S,
Kari Einarsen K, Reidun Almås PP
11-12 Wenche Røed P, Ellen Jordal PP, Tor Hebnes VP, Karen Bergsholm S, Wenche Sirevaag K
12-13 Gunnar Langvik P, Peder Skretting VP, Ellen Jordal S, Kari Langvik K, Wenche Rød WP
13-14 Peder Skretting P, Marit Sæbø VP, Anders I. Sæbø S, Kari Langvik K, Gunnar Langvik PP
14-15 Marit Sæbø P, Marit S. Gilje VP, Anders Inge Sæbø S, Kari Langvik K. Peder Skretting PP
15-16 Thor Hebnes P, Wenche Røed VP, Wenche Sirevaag K,
Anders Inge Sæbø S, Marit Sæbø PP.

 

Vedlegg 3. Foredragene

foredrageneGjennom disse årene har vi hatt følgende foredrag på møtene:
02.09,91 Kjell A. Jensen: På chartertur til Kirovsk
30.09.91 Olav Lindal: Verdien av å høyre til i eit fellesskap
28.10.91 Nils Chr. Boye: Folk og natur i Kenya.
25.11.91 Njål Kolbeinstveit: Kulturen som grunnlag for næringsvirksomhet..
20.0192 Olav Hagesæther: Bibelforedrag.
17.02.92 Jon Arnøy: Små stopp i Lars Oftedals fotefar.
23.04.92 Ove Hagir: Norges Bank til tjeneste for norsk økonomi.
04.05.92 Jakob Aano: Europa i forandring.
24.08.92 Stig Syvertsen: Tro møter tro.
21.09.92 Gerd Borgenvik: Misjonærfamiliens situasjon
19.10.92 Thor Strandenæs: Bibelforedrag.
16.11.92 Bjarne Gloppen: Om å se på kunst.
18.01.93 Ove Jølbo: Energiformer i fremtiden.
15.02.93 Halvor Pedersen: Vandring i den gamle by.
26.04.93 Ingolv Austad: Bibellesning og leseforståelse.
23.08.93 Kjell Harboe: Søkelys på klubbmiljøet/Erik Sanne: Hvordan nå ut til flere?
20.09.93 Inge Bø: Omgitt av venner. Nettverkests betydning.
18.10.93 Tormod Wasbø: Liturgi og troens språk.
15.11.93 Rune Hersvik: We are the People. På talefot med grasrota.
10.01.94 Liv og Enok Ådnøy: Sort/Hvitt. Ferske inntrykk fra Afrika.
07.03.94 Gerd M. Ådna: Koptiske kristne i Egypt i dag.
11.04.94 Thor Strandenæs: Johannes Åpenbaring og det kristne håp.
09.05.94 Ola Tjørhom: Er katolikkene blitt mer protestantiske eller omvendt?
29.08.94 Knut Hoem: Arkitekt i Guds hus.
31.10.94 Magne Nesvik: Livslang læring. Om skolereformer.
28.11.94 Sigmund Harboe: Kristne moralverdier, kristen livsstil.
30.01.95 Otto Chr. Dahl : Språket som dør mellom tanker.
27.02.95 Gerd Ragna Bloch Thorsen: Når vi blir psykisk syke.
27.03.95 Leif Jon Paulsen: Å hjelpe når hjelp trenges.
22.04.95 Svein Håland: Hjelp! Jeg tilhører kirken.
29.04.95 Maggi Hatløy: Kirken Bymisjon.
28.08.95 Tor Moen Tønnesen: Våre relasjoner.
25.05.95 Ola B. Johannesen: Et dukkehjem.
30.10.95 Kari Skuterud: På oppdrag for Røde Kors i Afrika.
27.11.95 Finn Egil Tønnesen: Det nye kristendomsfaget.
29.01.96 Egil Sundland: Om folkeeventyrene våre.
26.02.96 Gunnar Langvik: En plattform blir til.
25.03.96 Anne Berger Jørgensen: Når japanerne møter Jesus.
29.04.96 Stig Syvertsen: Om fremmedfrykt.
29.09.96 Torstein Jørgensen: Vi er alle haugianere.
30.09.96 Gunnvor Molaug: Politihverdag i Stavanger.
28.10.96 Bernhard Pedersen: Hvordan bruker vi talentene?
25.11.96 Marianne Dahl: Jesus møter kvinner.
27.01.97 Sv.Hagen/Jostein Byrkjedal: Årstidene og mennesket i ord og toner.
24.02.97 Kjersti E. Torstrup: Gud i skyggen av mennesket.
17.03.97 Berit Helgøy Kloster: Se, vi går opp til Jerusalem
25.08.97 Kjell A. Jensen: Y's Men, en søndagsskole for voksne?
29.09.97 Ellinor Bryne: Det nye kristendomsfaget.
24.11.97 Arne Thorbjørnsen: Hva betyr dåpen for oss?
18.01.98 Y' s Men's Internasjonale kirkedag. Stokka kirke.
26.01.98 Kjell Egil Førsund: Skatt og moral.
23.02.98 Tove Haug-Hansen: Hva kan vi lære av ikoner?
30.03.98 Anne Lise Ådnøy: Påsken i lys av Markusevangeliet.
27.04.98 Per Odd Aarrestad: Kunst og arkitektur i Hana kirke. Sammen m/ Stokka Y
25.05.98 Jan Høyen: Fra en felteksursjon til Egypt og Sinai. Lysbilder.
31.08.98 Aslaug R. Gilje; Y's Men i en stor verden.
28.09.98 Anne Lise Øxnevad: Familieperspektiv i psykiatrisk behandling.
26.10.98 Helge Storhaug: Astronomi, er det noe for oss?
30.11.98 Hilmar Egeli: Solidaritet og nestekjærlighet.
25.01.99 Hans Martin Skovly: Inntrykk fra Verdikommisjonen.
22.02.99 Kari Jøsendal: Likestilling og likeverd i Norge.
22.03.99 Marit Synnøve Gilje: Norskopplæring, nøkkel til integrering.
26.04.99 Henrik Jacobsen: A. Kielland, byen og menneskene.
30.08.99 Berit Espeset: Hvis du elsker noen, sett dem fri.
27.09.99 Tove Haug-Hansen: Arven fra Bysants. Ikonenes språk i norske kirker.
25.10.99 Ole Johan Askeland: Fotball på godt og vondt.
29.11.99 Ingrid Schelderup: Leire i pottemakerens hender.
24.01.00 Aslaug R. Gilje: Agenda 2000.
28.02.00 Heidi Strand Harboe: Det handler om å leve.
27.03.00 Egil S. Eide: Våg å være deg selv.
29.05.00 Bjørn Enoksen Ristesund: Rett og rettferdighet.
28.08.00 Egil H. Eggen: Mitt møte med læstadianerne i Nord-Norge
25.09.00 Bente Nes Aadnesen: Hvordan opplever islamske innvandrermødre sin situasjon som mor i Stavanger?
30.10.00 Halvor Ingebretsen: Ajax - den femte evangelist.
27.11.00 Asgjerd Taksdal: Gamle juletradisjoner.
29.01.01 Helge Storhaug: Pilgrimsferden til Santiago de Compostela
26.02.01 Ola Hunsager: Gud som skaper.
26.03.01 Bjørg Marit Bjørnevik: Bibelhistorie i tekstil. Besøk i Gausel kirke
23.04.01 Torstein Tunheim: Arne Garborg. Liv og diktning
28.05.01 Helge Johansen: Helge-turen.
20.08.01 Kjell A. Jensen: Hva er Y's Men?
24.09.01 Inge Bø: Ungdommen i 50-årene og i dag.
29.10.01 Edvard Skovly: Sørlandsdikterne
26.11.01 Arnfinn Fiskå: Har vi bruk for hverandre?
28.01.02 Magne Nesvik: Ynglingen i fremtiden.
27.05.02 Anne Rosenberg: Sangtime i ord og toner. Piano: Inger Jensen
26.08.02 Klubbkveld. Vurdering av klubbens virksomhet
30.09.02 Johan Seland: Øye som ser og ikke ser.
26.10.02 10 års jubileum sammen med Bekkefaret YMC
25.11.02 Lakshimi Bala.: Å komme til Norge.
27.01.03 Åslaug Mæland og Jostein Byrkjedal: Inntrykk fra en tur til Ukraina.
24.02.03 Wendy Hanson: Den gode samtalen
31.03.03 Arild Tostensen: Kirkens SOS
06.04.03 Gudstjeneste i Tananger kirke. Omvisning i Sola ruinkirke.
Besøk hos Ragnhild og Peder Skretting
28.04.03 Klubbmøte. Samtale om den gode samtalen
26.05.03 Kveldstur til Vier Omvisning
25.08.03 Film fra Peru v/ Jostein Byrkjedal. Årsmøte
21.09.03 Gudstjeneste i Høyland kirke. Tur i arboretet
29-09.03 Terje Torkeldsen: Hva gjør oss sårbare i alvorlige konflikter?
27.10.03 Magne Nesvik: Vekkelser i Ryfylke
24.11.03 Gunnar Roalkvam: Om å være umulig i en umulig verden
26.01.04 Arne Askeland: Mellom avgrunner.Om Grundtvig og salmene hans.
23.02.04 Halvor Pedersen: Det var en gang en by. Stavangerhistorie i bilder
29.03.04 Tur til Flymuseet på Sola
26.04.04 Signe Godeset Figved: Livskvalitet
24.05.04 Samling i hagen til Ninni og Kjell på Jåttå
30.08.04 Aslaug R. Gilje: Inntrykk fra Y’s Men International
27.09.04 Rune Skøyen: Inntrykk fra arbeidet som gateprest i Sandnes
25.10.04 Bjørn Birkeland: Kunsten, samfunnet og mennesket
Egil Bowitz: Deilig er jorden, lysbilder
29.11.04 Jon Steinar Dale: Evangelisering i Østen.
31.01.05 Kjell A. Jensen: Ynglingen – vår forening
28.02.05 Torleif Haugvalstad: Laust og fast og noko attåt
29.08.05 Klubbmøte
26.09.05 Knud Helliesen: 1905. Fløyelsrevolusjonen
31.09.05 Jostein Byrkjedal: Film fra en reise til Vietnam.
28.11.05 Leif Lie Bjelland: Ved sykesengen
06.01.06 Nyttårskonsert i Stavanger konserthus m/ Stav. symfoniorkester
30.01.06 Georg Tumyr: Kirken i totalitære stater
27.02.06 Njål Vadla: Svalbard rundt
27.03.06 Biskop Ernst Båsland: Korsfylket Rogaland. Valg
24.04.06 Gudstjeneste m/nattverd i Sørnes kirke v/ Berit Espeset
29.05.06 Blåtur til Vier. Vierminner v/Kjell A. J.
28.08.06 Klubbkveld
25.09.06 Ivar Aartun: Hvordan påvirker massekulturen oss?
30.10.06 Kolbjørn Hauge: Ryfylkestubber
27.11.06 Finn Bårdsen: Hva er kirkekunst?
29.01.07 Gunnar Skadberg: Lokal krigshistorie
26.02.07 Mette Bagge: En engelsklærers opplevelser i Kina
26.03.07 Anne Beate Tentland: Bibeltime/fortelling fra Kroatia
18.04.07 Stav.Y’s Men inviterte til basar
27.08.07 Y’s Men i Norge, Europa og Verden: Finn A. Pedersen
29.10.07 Stavanger, fra bedehusby til kulturhovedstad. Sven Egil Omdal. Markering av klubbens 15 års jubileum. Felles møte med de andre klubbene i Yngl.
26.11.07 Bibeltime v/sokneprest Ola Hunsaker
28.01.08 India.. Reportasje etter BF reise til India v/ Signe Maurizen
25.02.08 Omsorg ved livets slutt.: v/ lege Aarnt Huurnik
31.03.08 Point of Peace: v/ Rune Hersvik
16.04.08 Stavanger YMC inviterer til basar
28.04.08 Mellom kors og halvmåne: v/ Jan Opsal
25.08.09 Klubbmøte m/ref fra Herning/areakonf og Asker/reg konf. Årsmøte
29.09.09 Besøk i den katolske kirke
27.10.09 Inntrykk fra Svalbard v/ Alv Orheim
23.02.09 Jernbanen i Stavanger før og nå. V/ Øystein Døvik
30.03.09 8 dager i Jerusalem. V/ Torbjørn Hestness
15.04.09 Basarkveld hos Stavanger Y’s Men’s klubb
27.04.09 Traume Care Ethiopia. V/ Terje Våland
31.08.09 Årsmøte, Torunn Nordhus: Homeopati og akupunktur
29.09.09 Vår strålende hverdag. V/Helge Aamlid
26.10.09 Bedriftsbesøk på Lyse. V/Ove Jølbo
30.11.09 Bibeltime. V/Tor Magne Nesvik
25.01.10 Språket som makt, v/Inge Bø
22.02.10 Lars H. Lende, ikke bare en byoriginal, v/Gunnar Roalkvam
22.03.10 Film fra Jordan. V/Jostein Byrkjedal
22.04.10 Basarmøte hos Stavanger YMC
26.04.10 Kirkegårdskultur i Stavanger. V/Helge Håvardstein
30.08.10 Klubbmøte. Vi drøfter viktige saker
27.09.10 Bibeltime v/ Svein Nilssen
25.10.10 Odd Jan Hagen: Bjørnson i ord og toner
29.11.10 Olav Bjørgås: Fra tiden i Taiwan
31.01.11 Knut Henrik Dagestad: Naturvern i Rogaland
28.02.11 Gulale Samiei: Mitt liv i Norge
28.03.11 Trygve Hestnes: Bibeltime
30.03.11 Basarmøte hos Stavanger YMC
02.05.11 Marianne Ellingsen Gryte: Om estetikk
29.08.11 Sverre Tørresdal: Se deg om i glede.
26.09.11 Anders Inge Sæbø: Filmkveld
31.10.11 Trond Hardeng:
28.11.11 Brit Holgersen: Lina Sandell
12.01.12 Nyttårskonsert
30.01.12 Frøydis Sirevaag Anthonsen: Nylund skole, bedriftsbesøk
27.02.12 Halvor Ingebrethsen: En annerledes gudstjeneste
26.03.12 Egil Eggen: Glimt fra Japan
30.04.12 Svend Foldøen: Min bestefar, Svend Foldøen
24.09.12 Signe Godeset Figved: Valgfritt emne
29.10.12 Astrid Harbo: Valgfritt emne
03.11.12 20 års fest sammen med Bekkefaret YMC
26.11.12 Kjell Inge Olsen: Frelsesarmeen i Norge og verden
09.12.12 Inger og Kjell Jensen, Vi synger i advent. søndagssamling
28.01.13 Kjersti Langvik: Kirker på Kypros
25.02.13 Hein Steinskog: Da reformasjonen kom til Norge
18.03.13 Oskar Goa: En flyhistorisk bragd
29.04.13 Tormod Wasbø: Bibeltime
27.05.13 Tur til Vier
26.08.13 Finn Pedersen: Min tid som internasjonal president
30.09.13 Inger og Kjell Jensen: Glade sanger og muntre minner.
28.10.13 Magnar Kartveit: Omsetjing av Bibelen
25.11.13 Kjell Harbo: Når det knirker i hofter og knær.
08.12.13 Inger og Kjell Jensen: Vi synger i advent. Søndagssamling
27.01.14 Knud Helliesen: Grunnlovsjubileet 1814
24.02.14 Anne Lise Øxnevad: Psykiatriprosjekt i Tanzania
31.03.14 Inger og Kjell Jensen, Sang- og musikkprogram om Fuglene våre
28.04.14 Ingunn Persett: Opplevelser i Chile
25.08.14 Signe Mauritzen: Inntrykk fra Verdenskonventet i India
29.09.14 Odd Jan Hagen: Min oppvekst på Storhaug
27.10.14 Karl Marton Skjæveland: Et liv som politi.
24.11.14 Dagmar Hoftseth: Evakuering av Finnmark med barneøyne
14.12.14 Inger og Kjell Jensen: Vi synger i advent. Søndagssamling
10.01.15 Nyttårskonsert
17.01.15 Loppmarked
26.01.15 Marie Rein Bore: Nepal, Tibet og Bhutan
23.02.15 Trond Hardeng: Hvordan takle påkjenninger
23.03.15 Arne Berge: Med Jesus i Jerusalem
27.04.15 Aslaug Ravndal Gilje: Mors historie. Fred, forsoning, og ei dokke.
31.08.15 Jostein Byrkjedal: Reisebrev
21.09.15 Marit Synnøve Gilje: Barndom på Sola og i Stavanger. Fra min mors historie. 1909.1924
26.10.15 Svein Inge Årrestad: Hvis du ikkje kan le – kan du ikkje leva.
30.11.15 Torstein Jørgensen: Nygatens Forsamlingshus. (Haugianerne.)

 

Vedlegg 4. Adventsamlinger. Oversikt.

15.12.91 Hos Inger og Kjell Jensen på Jåttå.
06.12.92 Hos Wenche og Sigurd Sirevaag i Aspelundstunet.
12.12.93. Hos Aslaug og Karl Olav Gilje i Rektor Erichsensgt.
11.12.94 Hos Ingolv Austad i Bjergsted Terrasse.
10.12.95 Hos Åse Jensen i Storhaugveien
08.12.96 Hos Wenche og Sigurd Sirevaag i Aspelundstunet.
07.12.97 Hos Wenche og Sigurd Sirevaag i Aspelundstunet.
13.12.98 Hos Ellinor og Ole Bryne på Tjensvoll.
12.12.99 Hos Berit Ellingsen i Orrestien
10.12.00 Hos Wenche og Sigurd Sirevaag i Aspelundstunet
09.12.01 Hos Berit Ellingsen i Orrestien
15.12.02 Hos Berit Ellingsen i Orrrestien
07.12.03 Hos Berit Ellingsen i Orrestien
12.12.04 Hos Berit Ellingsen i Orrestien
11.12.05 Hos Berit Ellingsen i Orrestien
10.12.06 Hos Berit Ellingsen i Orrestien
09.12.07 Hos Wenche og Sigurd Sirevaag i Aspelundstunet
14.12.08 Hos Torunn Nordhus
13.12.09 I høyblokken på Lassa, Rektor Berntsensgt
11.12.10 I Ynglingen, Duesalen
05.12.11 I Ynglingen, Duesalen
09.12.12 I Ynglingen, Duesalen
08.12.13 I Ynglingen, Duesalen
04.12.14 I Ynglingen, Dusalen
14.12.15 I Ynglingen. Duesalen

 

Vedlegg 5. Turer og ekskursjoner

utpaturaldrisur

Ut på tur, aldri sur.

24.05.92 Blomstringstur til Hjelmeland til Berit Ellingsens landsted.
01.06.92 Hageselskap hos Inger og Kjell Jensen på Jåttå
04.10.92 Tur til Synesvarden og Steinkjerringa. Gudstjeneste i Time kirke
24.05.93
07.06.93 Eli og Gunnar Årsvoll. Livet på et moderne gårdsbruk
Tur til Mosterøy til Inger og Jon Arnøys hytte. Omvisning i Sørbø kirke.
05.09.93 Tur til Vårlivarden. Gudstjeneste i Riska kirke.
07.02.94
06.06.94 Chester Danielsen Omvisning på Vegmueet
Tur til Austre Åmøy til Aud og Kåre Lundes landsted. Tur til helleritstingene.
04.09.94 Tur langs Kongeveien og Jærstrendene. Gudstjeneste i Bryne kirke.
12.06.95 Hageselskap hos Inger og Kjell Jensen på Jåttå.
10.06.96 Hageselskp hos Jorun og Njål Fykse på Kvernaland.
17.09.96 Tur til Tungenes. Gudstjeneste i Stokka kirke.
08.09.96 Tur til Ogna kirke. Gudstjeneste, omvisning. Tur langs Kongeveien.
28.04.97 Tur til Jærmuseet. Omvisning.
27.10.97
09.06.97 Per Meling. Fremtidens teletjenester. Omvisning på Telemuseet
Hageselskap hos Inger og Kjell Jensen på Jåttå.
10.05.98 Sportsgudstjeneste i Brekko kapell. Sammen med distriktet.
14.06.98 Søndagstur til Åslaug Mælands hytte på Rennesøy. Frilutsgudstjeneste på Mastravarden. Tur til Dalenuten.
13.09.98 Gudtjeneste i Dirdal kapell. Omvisning i Oltedal Energisenter.
Tur til Uburdhidleren.
06.06.99 Sportsgudstjenete i Brekko kapell. Sammen med distriktet.
07.06.99 Tur til Friluftsmuseet på Orre.
19.09.99 Tur til Dalsnuten. Gudstjeneste i Hana kirke.
08.05.00
05.06.00 Anne Karin Jåsund, Kjell Bols. Besøk på Statsarkivet, Stavanger
Grilltur til Kvernaland. Bueskyting.
01.10.00 Tur til Riska kirke og Vårlivarden.
10.06.01 Tur til Brekko kapell. Sammen med distriktet
25.02.02

28.10.02 Anders Inge Sæbø. Besøk i Stavanger Pistolklubb, omvisning, . demonstrasjon og skyting.
Vi besøker Stokka kirke. Omvisning i den nye kirken
29.04.02 Tur til Jæren Frilufthus m/ grilling og orient.ved Elling Hodne, Jæren Fr.råd
09.06.02 Tur til Mastravarden på Mosterøy m/frilufstgudstjeneste. Etterpå tur til Ellen Jordals hytte på Rennesøy
28.05.03 Tur til Vier
24.05.04 Samling i hagen til Ninni og Kjell på Jåttå
25.04.05 Tur til gjenvinningsanlegget i Mekjarvik. Orientering om anlegget
30.05.05 Tur til Garborgheimen og Fotland mølle. Omvisning og møte.
20.11.05 Gudstjeneste i Nærbø kirke. Tur til Hå prestegård
27.05.06 Tur til Vier
08.10.06 Kirkesøndag i Gand kirke med tur til Hå gamle prestegård
24.09.07 Rektor Ivar Langen. Besøk på Universitetet i Stavanger
21.05.07 Tur til Vier
21.19.07
26.05.08
19.10.08 Gudstjeneste i Sola kirke. Tur på Solastranden. Middag hos Ragnhild og Peder.
Avslutningstur til Vier
Kirkesøndag i Domkirken. Tur til Tungenes.
26.01.09 Besøk på skoleskipet Gann.
25.05.09 Tur til Vier. Medl. Fra Stav YMC er gjester
20.09.09 Gudstjeneste i Oltedal kirke. Tur til Brekko etterpå
27.11.09 Aslaug Gilje. Omvisning på Barnemuseet på Sølvberget.
31.05.10 Tur til Vier. Stav. YMC er med.
30.05.11 Tur til Vier.
21.05.12 Tur til Vier
21.10.12 Kirkesøndag i Rege kirke
15.01.13 Kirkesøndag Madlamark kirke
26.95.14 Tur til Vier
01.06.15 Grillkveld hos Ragnhild og Peder Skretting på Rege.
11.10.15 Tananger kirke.

 

Vedlegg 6. Teaterbesøk og konserter. Oversikt

1994 Brand. Etter forestillingen: Hjemme hos Kari og Gunnar Langvik.
1995 Spelemann på taket. Etter forestillingen: Hjemme hos Aslaug og Karl Olav Gilje.
1995 Et dukkehjem. Etter forestillingen: Hjemme hos Berit Ellingsen.
1996 Erasmus Montanus. Etter forestillingen: Hjemme hos Ellinor og Ole Bryne.
1996 Garman og Worse & Co. Sammen med de andre klubbene i distr.
Etter forestillingen: Samling i Bekkefaret kirke.
1998 Maktå på Stra’en. Etter forestillingen: Hjemme hos Aris Omdahl.
1998 Arsenikk og gamle kniplinger.1999 Tørres Snørtevold. Etter forestillingen samling i Tasta kirke.
2001 Sverre Tindberg. Apostlenes Gjerninger. Etter forestillingen samvær hos Berit Ellingsen og Kari og Gunnar Langvik
2001 Peer Gynt. Etter besøket samlet medlemmene seg privat hos flere av medlemmene.
2002 Medmenneske av Olav Duun
2003 Evita av Tim Rice/Andrew Lloyd Webber med Mia Gundersen i hovedrollen
2006 Nyttårskonsert i Konserthuset v/ Stav. Symfoniorkester. Mer enn 40 delt. fra klubben var med på konserten. Etterpå var alle samlet i møtelokalet i Aslaugs Tjeltas boligblokk.
2006 Teaterkveld. Bjørn Eidsvåg: skyfri himmel
2007 Nyttårskonsert i Konserthuset v/ Stavanger Symfoniorkester
2008 Nyttårskonsert i Konserthuset v/Stavanger Symfoniorkester. Private samlinger etterpå
2009 Nyttårskonsert i Konserthuset v/ Stav Symfoniorkester. Private samlinger etterpå
2010 Nyttårskonsert i Konserhuset med felles samling etterpå i St.Johs menighetssenter.
2011 Nyttårskonsert i Konsert huset med samlinger i private hjem.
2012 Nyttårskonsert med samling i Ynglingen, Duesalen etterpå.
2013 Nyttårskonsert med samling i Ynglingen etterpå.
2014 Nyttårskonsert med samling i Ynglingen etterpå
2015 Nyttårskonsert med samling i Ynglingen etterpå

 

Vedlegg 7. Medlemsutvikling

Kommune:           Stavanger

Chartret:               31.10.1992

Møtested:             Stavanger KFUK/KFUM, Ynglingen

Møtetid:               Siste mandag i måneden kl 19.30

Vennskapsklubb:  Rønde YMC, Danmark

Medlemmer:                                    Begynt                 Merknad

 1. 1.  Almås, Narve tidl. St.Svithun       Ch.medl
 2. 2.  Almås, Reidun                             Ch.medl
 3. 3.  Arnøy, Eli                                    1993
 4. 4.  Arnøy, Inger                                Ch.medl
 5. 5.  Arnøy, Jon                                   Ch.medl               Død 25.12.2000
 6. 6.  Askeland, Arne, tidl. Stav. YMC  1997 
 7. 7.  Askeland, Sigyn                           1997
 8. 8.  Askeland, Tove                            Ch.medl.
 9. 9.  Austad, Ingolv                             Ch.medl               Sluttet 1997

10.Bergsholm, Karen                        28.05.01

11.Ellinor G. Bryne                           1994                    Sluttet 2001

12.Ole Bryne                                    1994                    Sluttet 2001

13.Byrkjedal, Jostein                        Ch.medl.

14.Dahl, Marie                                 1997                    Sluttet 1998

15.Einarsen, Kari                              1994

16.Ellingsen, Berit                            Ch.medl               Død 2014

17.Fykse, Jorunn Otterbech               1994                    Sluttet 2002

18.Gilje, Aslaug Ravndal                  Ch.medl               Til Stav Y, nov 02

19.Gilje, Marit Synnøve                    Mai 1998

20.Hansen, Astrid                             1996                    Sluttet 2002

21.Hebnes, Ingrid                             Ch.medl.              Sluttet 1999

22.Hebnes, Thor                               2004

23.Helland, Egil                                1994                    Død 2011

24.Hofseth,Dagmar, fra Flek.fj.YMC 2004

25.Håversen, Gerd Synnøve              2002

26.Håversen, Jan                              2002

27.Idsøe, Fridtjof,tidl. Stav YMC      1994                    Sluttet 1998

28.Ingebrethsen, Bodil                      2001                    Sluttet 2014

29.Jacobsen, Brit                              1999                     til Stav YM 2001

30.Jacobsen, Henrik                          1999                     til Stav YM 2001

31.Jensen, Inger                                Ch.medl.

32.Jensen, Kjell A. tidl. Stav YMC    Ch.medl.    

33.Jensen, Åse                                  Ch.medl.              Død 2003

34.Jordal, Ellen                                 1996                    Død 2014

35.Langvik, Gunnar                          1994

36.Langvik, Kari                              1994

37.Ledaal, Wenche                           Ch.medl               Sluttet        2001

38.Lunde, Aud                                  Ch.medl.

39.Mauritzen, Signe                          Ch.medl.

40.Mæland, Åslaug                           Ch.medl.

41.Nordhus, Torunn                          2006

42.Omdal, Aris                                 1997                    Død 2011

43.Pettersen, Greta                            1997

44.Rasmussen, Gerda                        1993                    Sluttet 1999

45.Roalkvam, Åse                            Ch.medl.              Sluttet 2000        

46.Rosenberg, Anne                         1997                    Død 2013

47.Rosnes, Liv                                  1994

48.Røed, Wenche                              2006

49.Sirevaag, Sigurd, tidl. Stav. YMC Ch.medl.

50.Sirevaag, Wenche                        Ch.medl.

51.Skovly, Edvard                            1997                    Flyt. Kr.sand 2003

52.Skovly, Eva                                 1997                    Flyt. Kr.sand 2003

53.Skretting, Peder                           1999          

54.Skretting, Ragnhild                      1999

55.Stavland, Ingebjørg                      Ch.medl.

56.Sværen, Kari                                2004                    Sluttet 2007

57.Sæbø, Anders Inge                       1998

58.Sæbø, Marit                                 1998

59.Søiland, Anne Kristine                 2004

60.Tjelta, Aslaug                              Ch.medl.

61.Tjelta, Einar                                 Ch.medl.              Død 2005

62.Tøllefsen, Reidun Hageseter         1998                    Død 2010           

63.Våland, Astri                               Ch.medl.

64.Westergård, Marit                        Ch.medl.              Til Stav YMC 1993

65.Zakariassen, Frøydis                    1999

66.Øxnevad, Anne Lise                     1999                    Tilbake 2014

67.Øxnevad, Helge                            1999

68.Aasland, Anne Margrethe,            1998                    Til Stav YMC 2001

69.Aasland,Stein Tore, til Stav YMC 1998                    Til Stav YMC 2001

 

Vedlegg 8. Til tjeneste for Ynglingen

Lassa Y's Men's klubb har som sin primære oppgave å støtte Ynglingens arbeid i tillegg til de forpliktelser en har overfor organisasjonen innad.
Omtrent halvparten av klubbens medlemmer er også medlemmer av Ynglingen.
Det vil i noen tilfeller være uklart når våre medlemmer opptrer som Ynglinge-medlemmer eller når de representerer klubben.
Siden klubben ble chartret i 1992 har våre medlemmer utført slike tjenester for Ynglingen:
- Støttet Ynglingens årlige medlemsutlodning.
- Tatt loddbøker i forbindelse med Ynglingens medlemsutlodning
- Deltatt som loddeselgere ved Ynglingens julebord.
- Deltatt ved utdeling av telefonkatalogen og Ditt distrikt. .
-Tatt oppvask for KFUK-ringen under julegavesalget.
- Bakt kaker til Ynglingens julegavesalg.
- Deltatt med oppsetting av vegger til den årlige maleriutstillingen om høsten.
- Hatt ansvar for 17.mai arrangement for eldre.
- Deltatt i 17.mai komiteen for eldre.
- Hatt ansvar for kirkekaffe i forbindelse med Ynglingens 125 årsjubileum.
- I 93-94 utførte vi f.eks 442 dugnadstimer for Ynglingen.
- I 99-00 utførte vi 780 dugnadstimer.
- Gitt 1000.-kr i reisestipend til en verdenskonferanse for KFUK-M i Korea.
- Gitt 2000 kroner til en gruppe russiske KFUM-gutter i Yngllingen i mai 2001
- Laget gjenstander til Ynglingens julemesse hvert år siden -92.
- Anslått verdi av gjenstandene:
1992 ca kr 8.000.-
1993 ca kr 15.000.-
1994 ca kr 15.000.-
1995 ca kr 15.000.-
1996 ca kr 20.000.-
1997 ca kr 26.500.-
1998 ca kr 24.000.-
1999 ca kr 22.000.-
2000 ca kr 25.108.-
2001 ca kr 10.000.-
2002 ca kr 35.000.-
2003 ca kr 34.000.-
2004 ca kr 82.300.-
Av våre regnskap går det fram at vi har gitt følgende beløp til Ynglingen:
92-93 6000.- kr
93-94 7000.- kr
94 4000.- kr til datamaskin
94-95 10.000.-kr (Gave til Sky Sing, 200 glass og tallerkener, skuff til oppvaskmaskin, pianostemming)
95-96 7000 Gave
97-98 23.500 Ynglingens loppemarked, brutto
98-99 18.000 Ynglingens loppemarked, brutto
99-00 22.534 Ynglingens loppemarked, brutto
00-01 20.000 Gave
01-02 41.700 Ynglingens loppemarked, brutto
02-03 86.000 Ynglingens loppemarked, brutto
03-04 80.000 Ynglingens loppemarked
04-05 72.000 Ynglingens loppemarked
05-06 10.000 Gaver til Ynglingen
06-07 33940 Gaver til Ynglingen
07-08 45330 Gaver til Ynglingen
08-09 70000 Gaver til Ynglingen

 1. NB. Fra 2005 føres ikke inntektene av loppemarkedet lenger over klubbkassen siden Stavanger YMC har overtatt ansvaret.
  Bruttoresultat av loppemarkedet:
  2006 70000
  2007 103.553
  2008 100.000
  2009 Ikke loppemarked pga ombygging av lokalene

året 2009 har klubben hatt møtene i lokaler utenom Ynglingen pga store ombyggingsarbeider i foreningslokalene.
Loppemarkedet ble igjen arrangert i Ynglingehallen. I 2011,
I 2012 ga loppemarkedet et overskudd på 95.116 kr som ble overført til Ynglingen. Dette er et samlet beløp fra begge klubbene.

Det har vært meningen fra klubben startet at medlemskontingenten skulle dekke alle utgifter til region og area, inklusive felles prosjekter.
Inntekter ut over dette skulle klubben disponere til andre formål.
Den sikreste inntektskilden for klubben utenom kontingenten er matpengene som medlemmene betaler hver gang.
Noen inntekter har en hatt av å selge lodder for Rog. Krets av K-M og ved å arrangere 17. mai fest for eldre.
Inntektene av loppemarkedet har i sin helhet gått til Ynglingen.

Fra oktober 2003 har en gruppe medlemmer , sammen med Y’s Men fra andre klubber, deltatt en passasjertelling på Jærbanen. Dette har gitt klubben følgende inntekter. En stor del a disse pengene er senere gitt som gaver til Ynglingen.:
2003 kr 3825
2004 kr 6510
2005 kr 15690
2006 kr 17290 +4550 vakttjeneste, buss + 800 kundeveil.
2007 kr 59050 inkl. kundeveiledning
2008 kr 61 637 inkl. kundeveil.
2009 kr 29855
2010 kr 24710
2011 kr 30130
2012 kr 30300
2013 kr 29400

 

Vedlegg 9 Internasjonalt

Klubben har flere ganger hatt besøk fra utlandet og hatt gjester til overnatting:


Etter regionskonferansen i Kongsberg i 1993:

Brykalov, Vitali, Petrozavodsk
Strachevski, Evgenij, Petrozavodsk


I forbindelse med Demokratiprosjektet 1997:

Brykalova, Olga, Petrozavodsk
Cherbakova, Galia, Kirovsk
Ovetchina, Lioudmila, Kirovsk
Karaschova, Zoja, Apatity
Nikitina, Olga, Apatity


I forbindelse med regionskonferansen i Stavanger var klubben vertskap for følgende:

Kurt Eriksson m/frue, Sverige
Kristina Rothe, Finland
Klaus Dietszel, Tykland
Vladimir Aksenov, Russland
Natalia Belyakova, Russland
Tatyana Piskuryova, Russland
Zoja Kartasjova, Russland
Yurij Soukorenko, Russland


I forbindelse med Areakonferansen i Stavanger var klubbnedlemmer vertskap for flere utenlandske gjester bl.a.

Tamara Ivanova, Russland
Vyacheslav Persianov, Russland
Victor Pogorelov, Russland
Luyba Salomon, Russland
Yang Hyun-Kook, Korea

 

Vedlegg 10 Tjenesteoppgaver

Vi velger å definere tjenesteoppgaver som en samværsform i det de fleste oppgavene løses av at grupper som kommer sammen i komiteer.
Innen klubben er det en rekke tjenester som må løses av enkeltmedlemmer eller grupper av medlemmer. Selv om en vanligvis bytter på oppgavene hvert år, så kan det noen ganger være en fordel at de samme fortsetter med sine tjenesteoppgaver over flere år.
Det er styrets ansvar å oppnevne medlemmer som skal ta seg av de forskjellige tjenesteoppgavene.
Styret, velges for ett år om gangen. (Se lovene.)
Kontakt med utlandet. (World Outlook). Komite.
Ynglingens julegavesalg. Lage gjenstander. Komite.
Baking til Ynglingens julegavesalg. Ansvarshavende.
Ynglingens voksenarbeid. Kontaktperson.
Brorskapsfondet. Frimerkeinnsamling. Ansvarshavende.
Oppmerksomhet mot medlemmer, gaver. Ansvarshavende.
Ta vare på klubbminner. Ansvarshavende
Mat på møtene. Oppnevne ansvarlige
Pynte på møtene. Oppnevne ansvarlige.
Tre - minutter. Oppnevne ansvarlige.
Kveldstanker. Oppnevne ansvarlige.
Stelle i stand og rydde på møtene. Oppnevne ansvarlige.
Klubbens historie. Tekst. Bilder. Film/video.

2014vedlegg10

På tur til Kari og Gunnars hytte i Sirdal 2014. Foto Narve Almås