Årsmeldinger fra 1968 - 2019

Vi er en gruppe medlemmer som på eget initiativ har forsøkt å skaffe oversikt over Ynglingens historie de siste femti årene.

Gunnar har i mange år fungert som kontaktperson mellom Stavanger Byarkiv og foreningen. Alle tre har skrevet en rekke artikler og innlegg på Ynglingens hjemmesider knyttet til 150 års jubileet.

Ved gjennomgang av Ynglingens årsmeldinger og månedsblad i tiden 1968-2020 foreligger nå et dokument for de siste 50 årene.

Vi har også utarbeidet et Hoveddokument med oversikt over foreningens historie 1868-2018.

Det har i tiden 1968 vært vanskelig å finne tilbake både årsmeldinger og eksemplarer av Månedsbladet.

Vi ser det som viktig at Ynglingen har gode rutiner for å ta vare på viktig arkivmateriell

Stavanger, 2019

Magne Nesvik, Gunnar Langvik, Kjell A. Jensen


Årsmeldinger  1969-1980

1969

Hovedstyrets oppsummering:

Vi vil at gutter og jenter i Ynglingen skal lære om det å være sammen. 
Vi vil legge grunnlaget for samspill med nye mennesker med annen hudfarge, annet språk, annen hudfarge eller handicap.
Høstens tema har vært: Livet er mer enn å stå der å se.
I året som gikk har foreningen drevet mer utadvendt virksomhet enn tidligere med arr. som: Hele menigheten synger. Gospelkonserter. Siddisdagene. 17.mai fest.
Ship Shape er et nytt tiltak i for. For å skape alkoholfrie miljøer.
Vi takker Stav. Kommune for den forståelsen den viser for vårt arbeid blant barn og unge og voksne.
Vårt barnearbeid er blitt sterkere mht. antall barn og ledere.
Aktivitetshuset er nytt arbeid blant de som går i 3.-6. klasse. Dette fyller et tomrom etter at GA ble nedlagt.
Godt fremmøte på samlingene på Treffen.
Gledelig utvikling i avd for sang og musikk.
Rogaland krets av KFUK speiderne har fått kontor i Ynglingen.
Sterk vekst i medlemsmassen i KFUM kameratene.

 • Sky Sing ble startet i 1968
 • Samarbeid mellom Ynglingen og kommunen om arbeid i utkantstrøkene v /Sindre Eide
 • Loppermarked i Nygata
 • Ynglingen selger tomt til K-speiderne på Vier
 • Husmorleir på tryggheim
 • Ny avd for voksne over 25 år
 • KFUMkam. Påsketur på Ullatun
 • Soldathjemet er i god drift

1970

 • Oppsving i YAG
 • SoldaheimenTungt å drive. Få gjester. Fru Madland vertinne.
 • Vier i god drift
 • Vier. Vårskuddleir.
 • Ungdomsklubben. Godt år.
 • Lørdagsmøtene ujevnt fremmøte
 • Fredagsklubben. Full festsal på krabbefest
 • Korpset 1882. Vanskelig arb.år
 • Sky Sing. Godt år. 100% fremmøte på øvinger. Turer til Sauda, bryne, Jørpeland, Bergen, fullsatt i Domkirken.

1971

 • Orkesteret. Bjarne Ingebretsen slutter som dirigent etter 20 år
 • KFUM kam. Arr Nm fo K-M lag
 • Ulver. Mangler ledere
 • Ungdomskor for unge etter Sky Sing
 • Soldatheimen nedlagt. Vil forsøke med abreid i Madlaleiren.
 • Vier. Godt år. Fullt belegg i week-ender. Tilbud om leirskole send stavangerskolene. Kontinuerlig betjening om sommeren
 • Knoppen startet. Avd for jenter 7-9 år
 • MA avd for gutter 7-9 år startet
 • KFUK speiderne har kjøpt ny hytte på Øvre Hetland
 • Trekanten suksess med lørdagssamlinger. Måtte legges til Festsalen
 • Sky Sing ventelister for å bli med. Leir på Rønningen i Oslo
 • Mødreringen for YA. Hjulpet til med matutdeling til eldre.
 • Treffen. Nyåpnet etter utvidelse av lokalene. Gj.snitt besøk 70 gjester pr kveld

1972

 • Vier lederseminar.
 • Bekkefaret Ynglingen søkte om få drive Bekkefaret ungd. Senter, men fikk avslag av kommunen fordi det komm. Ungdomsutvalget ikke kunne akseptere andakter dersom de unge ikke ønsket det.
 • Statens Ungdomsråd var på befaring her i distriktet og Ynglingen var vertskap for befaringen.
 • Feire Jul ble arrangert med avslutningsgudstjeneste  i Petrikirken
 • Administrasjonsutvalg. Ynglingen oppretter et nytt virkemiddel i foreningsadministrasjonen.
 • Sky Sing. Et meget godt år. Arrangerer miljøkvelder og turer uten opptreden. En gudstjeneste ble sendt på TV i juni. Gudstjenesten i Petrikirken samler nærmere 1000 unge og eldre.
 • Treffen arr. Visekvelder i kjelleren under lokalene.

1973

 • Tor Strandenæs ordineres i Domkirken. Han skal være Ungdomsmisjonens utsending til Hong Kong og arbeide med barn og unge.
 • Sommerens leirer ble arrangert
 • K-speiderne i Sokndal
 • M-speiderne på Vikeså
 • GA og Vårskudd på Vier
 • KFUM kameratene på idrettsleir på Knattholmen
 • YAP fjelleir på Sandsa
 • YAG vandreleir i Ryfylkeheiene
 • Sky-Sing på tur til Danmark
 • Treffen arbeider tungt. Stor slitasje på inventar. Ansatt sivilarbeider som daglig leder.
 • Sekretærbolig. Foreningen har kjøpt andel i en leilighet i Misjonsblokkene med tanke på utleie til sekretærer.
 • Nye arbeidsmåter. Foreningen søker stadig etter nye arbeidsmåter som kan engasjere barn og unge
 • Ungdomsklubben sluttet med vanlige møter, men beholdt samlingene på soldaten.
 • Sky Sing. Det mest spennende året i korets historie. Fremførte sangspillet Ildens øyeblikk  med tekst av Ole K.Ellingsen og misikk av Håkon Berge. Fremført i Kuppelhallen med 2000 tilhørere. Dro til Esbjerg og fremførte spillet også der med gudstjeneste i Grundtvigkirken. Også fremføring i Roskilde domkirke og Silkeborg kirke. Fullsatte kirker. Siste fremføring i Misjonshallen på 5 årsjubileet. Dette var siste fremføring Sindre deltok i med koret.
 • Club 3. Et nytt lørdagstilbud for unge over 20 år med selskapelig opplegg. Oppslutningen ble stor med 100-150 til stede. Tiltaket omstritt pga. ringdanser på programmet.
 • Kvinnerforeningen gikk over til å kalle seg KFUK ringen og slo seg sammen med Mødreringen.
 • Treffen Snack går bedre. Strever med ledermangel. Innførte medlemskort. 50-100 tilstede 4 kvelder i uken.
 • Bekkefaret fritidsklubb skal drives av Ynglingen etter avtale med kommunen. Kristent livssyn må ikke promoteres slik at noen føler seg utelukket.

1974

 • Bekkerfaret fritidsklubb. Avtalen med kommunen ble sagt opp pga manglende lokaliteter.
 • Lørdagsskolen. Nytt tiltak. Drives av Rog. Krets av K-M. skal være et treningsprogram for K-M pg menigheter.
 • Sky Sing. Spørsmål fra kommunen om å arr. 17. mai fest for ungdom
 • Barnearb på Madlaveien. Foreldre er redde for å sende barna til Ynglingen pga. den store trafikken i området. Mange barn bor nå ute i bydelene.
 • Idretten lider av manglende treningslokaler og må trene rundt i skolenes kroppsøvingsaler.
 • Vier. Båthuset har fått nytt tak. Madrassene i køyene er skiftet ut. Dette høyner standarden på overnatting.
 • Sky Sing. Stor utskifting av medlemer etter at Sindre sluttet. Busstur til Telemark. Alle mann på Gaustadtoppen.
 • Ungdomsklubben. Full fres på lørdagsarr. På Soldaten. Slutt på onsdagsmøtene.
 • Trekanten. Ny klubb Lagalyren med 110 fremmøtte.
 • Club Tre har en snau time folkeleik foran møtene. Populært. Påskeleir på Ullatun
 • KFUK ringen. 50 års jubileum. Stigende oppslutning
 • Husmorgruppen ønsker å endre navn slik at gruppen kan samle kvinner som har behov for et kristent fellesskap.
 • Ynglingen 1882. Uten dirigent et halvt år. Så kom Olaf Nilsen tilbake virksomheten går videre.
 • Treffen har lederproblemer. Klubben fortsetter. De fleste medl. Kommer fra Kannik u.skole

1975

 • Hovedstyret takker alle som støtter Yng. Arbeid og takker alle for å skape et godt miljø for barn og unge.
 • Lørdagsskolen drives i samarbeid med kretsen kurs for ledere.
 • Yng. Arr. barnegudstjenester for førskolebarn, 4.- 6.kl og misjonsgospel i Domkirken
 • Lørdagstilbud arr. av Ungdomsklubben, Terekanten og Club 3
 • Barnearbeidet stagnerer
 • Voksenarbeidet går godt
 • Yngl. ulike avd. har deltatt på sommerleirer på 8 forskj. Steder
 • Lassakomiteen. Arbeider med planer for nybygg på Lassa.
 • Vier. Godt belegg. Stor utleie. Flere legatgaver. Støtte fra Statens Feriefond.
 • Knoppen. Populære hobbymøter
 • Hylerten. Populære program med nye aktiviteter for 7-8 åringer
 • Vårskudd har bedriftsbesøk og opplesning fra Bibelen på programmet
 • Gutteavd. 60 år. 40-70 på møtene. Sommerleir på vier. Jub. Fest for gamle og nye ledere.
 • K-speiderne med økt medlemstall. Alle i Hetlandskirken for løftefornyelse. Turer til speiderhytta på Øvre Hetland. 14 delt på tur til speiderhytte i de sveitsiske alper i 10 dager.
 • M-speiderne. 283 medl. Og 29 ledere. 125 på leir i Hinderåvåg. 18 delt på Rolandstrening for toppledere.
 • YAP. 15 medl. Sykkeltur til Tananger. Weekend på Vier. Hobbymøter og bibeltimer.
 • YAG. 30 medlemmer. Fellesmøter med YAP. Bedriftsbesøk.
 • KFUKkam 334 medlemmer, 221 under 17 år. Et gj.snittsåre er fullført.
 • Sky Sing Mye nytt teknisk utstyr. Håkon Berges Johannespasjon fremfør i Petrikirken. Gruppesamlinger for medl. Tur til Sverige med opptreden på Skansen.
 • Ungdomsklubben. 15 klubbkvelder på Soldaten. Et godt år. 17 på møtene
 • Trekanten med lørdagsmøter hver måned sammen med Club 3. Dårlig år med generasjonsskifte.
 • Club 3. Gj.snitt 70 på lørdagssamlinger. Tur til Ulladalen. Fottur til Kvinen. Bibelgrupper. Søndagskafe på Soldaten.
 • Gospel for voksne. Nytt tiltak for alle over 21 år.
 • Husmorgruppen. 9 møter. Weekend på Fjellstua i Sirdal. 30 medlemmer.
 • KFUK-ringen, 35 medlemmer.
 • Y’s Men. Nytt møtested på Skipper Worse. Nytt: Juletresalg på Madla.
 • Ynglingen av 1882. Vanskelig år for korpset. Skifte av dirigenter. Deltok aktivt 17. mai. Spilte på alders- og sykehjem. 15-20 musikanter.
 • Orkesteret. Godt år. Øver hver mandag
 • Treffent Snack. Føler at en ikke når målene for virksomheten. Ledermangel. 30-100 innom hver kveld. Flest unge kommer fra u.skolen. Eget klubbråd

1976

 • Lørdagsskolen et ledertilbud i samarbeid med kretsen
 • Barnegudstjenester og misjon. Tiltaket har tatt pause.
 • Lassa. H.styret foreslår å selge Madlav 24. Kommunen er orientert. Romkomite for Lassa oppnevnt.
 • KFUK trim. Nytt tiltak. 20 damer trener på Kannik. Senere flyttet til Solborg med gym.sal og svømmebasseng.
 • Månedsbladet utvider sidetallet. 10 nr i året.
 • Vier et godt år. Mye ledig om sommeren
 • Barnekor. Nytt tiltak for unge i alderen 9-13 år. Opptrådt på Tasta og Yngl. Eldrefest.
 • Vårskudd. 20 jenter. Bedriftsbesøk, bakekvelder, bibelgruppe,
 • venninnekvelder og hagefest sammen med YAP
 • GA. Ca 30 medl. God støtte av foreldre
 • K-speiderne. Godt arb. År med 325 medlemmer. Stor aktivitet.
 • M-speiderne. Godt år. Ny tropp: 21. Stav. KFUM
 • YAP. Folkeleik og aktivitetsmøter. Godt fremmøte. Laget juledekorasjoner.
 • KFUM kam. Godt år. Ventelister. #50 medlemmer
 • Ungdomsklubb, ønsker lite program, men mer tid til prat og uformelle samvær. Noe uenig om program. Nytt: Minigolf
 • Sky Sing. Store oppgaver på TT. Fremføring på TV i Musikknytt.
 • Trekanten. Tradisjonelt program. Vellykket tut til Rott.
 • Gospelkoret Evangelium har økt medlemsmassen. Flere opptredener
 • Club3. Ca 80 møtes annenhver lørdag. Søndagskafe med ca 15-20 delt.
 • Husmorgruppen / Kvinneforum. Nytt navn: Kvinneforum.
 • KFUK ringen.
 • Y’s Men
 • Orkesteret. Et godt år.
 • Treffen. «Esso gjengen» har dominert samlingene slik at andre har følt seg utenfor og sluttet.

1977

 • Hovedstyret skriver: Høy aktivitet i foreningen. For tiden 9 ansatte medarbeidere i Yng. Kontakten mellom ansatte og avd. er styrket. Foreningens unge har vært på leir i Sauda, i Telemark, på Vier. Sommertur og Fjel-leir.
 • Lørdagsskolens ledersenter. Slutt med lørdagssamlinger på 5 timer. Kortere kurssamlinger innført.
 • Lassa. Arkitektfirma Brandsberg Dahl er bedt om å gå i gang med et forprosjekt for Lassa.
 • KFUK-rådet. Kurs for kvinner i Tale- og debatteknikk. 35 kvinner møter til trim
 • Månedsbladet. Debatt om innhold og målsetting. Ber om flere bidrag fra avd.
 • Vier. Ved riving av midlertidig Bekkefaret kirke fikk Yng. Overta materialer fra dette til oppsetting av kapell på Vier. Jørg Svendsen, sammen med elever fra Yrkesskolen stod for riving. Yngl. Stod for transport av materialer. Branntilsynet var på befaring og påpekte en rekke mangler som må rettes opp etter forskriftene. Arbeide med å få fastboende husfar om sommeren.
 • Knoppen.
 • Hylerten har liten oppslutning og tar pause.
 • Barnekoret har 25medlemmer,flest jenter. Sunget i Domkirken, på Familietreff og KFUK-ringens kaffefest og på Familietur på Vier.
 • Vårskudd. Variert program etter ønsker fra jentene. Få medlemmer 10-15. Godt samhold mellom jentene.
 • GA. Leir på Vier. Klara Torger som trofast husmor på leirene i mange år. 30-50 medlemmer. Synkende tendens. Guttene søker til menighetenes tilbud til barn. Foreldre ønsker ikke å sende barna til Ynglingen på grunn av trafikken og avstand.
 • K-speiderne. 320 medlemmer, holder seg konstant. Deltatt på leirer i Flekkefjord, Nordtangen, Danmark og Hellas Med bløtkake markerte de Stavanger 4. sin 40 års dag.
 • M-speiderne har 270 medlemmer. En tropp er lagt ned. Nytt Roverlag er kommet til. Økning av unge ledere. Kretsleir i Skånevik. Ventelister for opptak av ulver.
 • YAP har 30 medlemmer, driver tradisjonelt, men har med aktiviteter som svømming, sykkelrebus, folkeviseleik, turer og fix up kvelder.
 • YAG har varierende medlemstall. Har arr. tur til Vier og Madland, lørdagsfest og fellesmøter med YAP.
 • KFUM kameratene er 15 år. Og har 340 medlemmer. Har langt igjen for å bloi veletablerte. De administrative oppgavene krever mye arbeid. Tur til Danmark. Problem: Kan ikke allti la andre vaske drakter.
 • Ungdomsklubben har et generasjonsskifte. Ikke aktuelt med lørdagstreff lenger. Blir ren lørdagsklubb.
 • Sky Sing. «Hardeste sesongen i den 10 årige historien.» Tur til Kristiansand. Vellykket 17. maifeiring. Stor innsats for å få liv i koret. En vellykket tur til Valdres, Jotunheimen, Lillehammer og Oslo skapte samhold blant de 75 deltakerne. Et krevende år. 90 medlemmer før jul.
 • Evangelium / Trekanten. Lørdagsmøter og onsdagsmøter
 • Club 3
 • Kvinneforum har stabilisert seg, annonserer nå møtene i avisene.
 • KFUK-ringen har hatt 10 møter og tur til Ølberg. Driver godt.
 • Treffen Snack har hatt et fint arbeidsår. Mange nye medlemmer. Strever med å finne en god måte å forkynne på.

Årsmeldinger 1980 – 2000

1980

 • Debatt ang.» Ship Shape» på det livligste. Årsmøte med klar tilslutning til fortsettelse, men sentralt stilles det spørsmål om Ynglingens lojalitet.
 • «Lørdag» et nytt tilbud til unge mellom 14 og 17 år-60 deltagere
 • KFUM-kameratene passerer 600 medlemmer
 • «Sky Sing» 120 medlemmer
 • Barnekoret «Triangelkoret» 25 medlemmer
 • «Knerten» starter 0-7 år 65 barn
 • «Treffen» fritidstilbud. Store tilskudd fra Stavanger kommune
 • KFUK-speidere 5 grupper
 • KFUM- Speidere 2 grupper
 • «Hylerten» gutter 5-9 år 18 stk
 • «Mix Ten» 30 stk
 • «Klubb 3» 20 år
 • «Fredagstreff Voksne» avviklet
 • «Vårskudd» fremmøte på våren 25 stk, på høsten 8 stk

1981

 • Jentearbeid : «Knoppen» og «Vårskudd» går godt
 • KFUK- speidere : Ny gruppe for døve og hørselhemmede. Vente liste for de andre gruppene
 • KFUK- trimmen 48 på venteliste
 • «Ship Shape» fortsetter
 • Møte med Ordføreren vedr. nytt bygg på Lassa
 • EDB innføres for medl.register
 • 4 heltidsansatte selretærer

1982

 • KFUM-kameratene: Jentene kommer av 11 fotballag : 3 kvinnelige – Håndball : av 10 lag : 8 kvnnelig
 • Volleyball : av 10 lag ; 7 kvinnelige
 • 800 medlemmer
 • «Hylerten» nedlagt
 • «Ship Shape» startet ikke opp på høsten pga mangel på ledere
 • «Treffen» fremtid er en av årets hovedsaker
 • «Søndagsmøter» nærmere 100 deltagere. 11 møter
 • «Klubb 3» legges ned

1983

 • «Sky Sing « 15 års jubileum med konsert jub.festskrift
 • Orkestert sliter
 • Speiderarbeidet går godt
 • «Vårskudd» legges ned
 • «Mix Ten» legges ned ( sammensatt YAP/YAG)

1984

 • Åpning av Lassa 24.nov. 1 uke til ende med -11 arrangement med til sammen 300 besøkende
 • «Evangelium» 70 medlemmer
 • «Triangelkoret» -rent guttekor – 20 medl.

1985

 • Ny giv. Nybygget fungerer etter forventningene . Medl.tallet peker oppover
 • Omorg. av staben : Daglig leder
 • Starter utleie på dagtid
 • «KFUK-ringen» (tidl. Kvinneforeningen) 100 år
 • «Evangelium» 10 års virke 59-70 medl.
 • «Knerten» 88 medl.
 • «Treffen» problem etter flyttingen
 • «Land Shape» pause etter 2 år
 • «Sky Sing» med store utskiftinger

1986

 • «jenteklubben» 10-13 år Drama og forming, 23 medl.
 • «Triangelkoret» skifter navn til «JUBA»
 • «Treffen» går over til «Cafe` Python» åpen fra kl 1600 til 2200 Opptil 100 besøkende

1987

 • Kunstutstilling 6-8 nov  (Den første ? )
 • Medl.tallet ned fra 1225 fra 1290
 • «Qvo Vaddis» mini Sky Sing 15-30 på øvelse

1988

 • «Treffen» og «Cafe`Python» går inn pga mangel på ledere og at driftstøtten fra kommunen stoppet
 • «Evangelium « skifter navn til «Koriallverden»

1989

 • Vier, stadig flere brukere, men er i dårlig forfatning bygningsmessig
 • Etablerer 7 hovedutvalg : Arbeids-, Finans-, Arrangement-, Lederutvikling-, Informasjon-, Barne- og ungdomsutvalg 26 medl. og en rekke komiteer , i alt 8 stk
 • «Sky Sing» 90 medl.
 • «Korialverden» 26 medl.

1990

 • «Strategi utvalg» etablert
 • «Ship Shape 2» starter med midler fra kommunen- alkeholfrie helgetiltak
 • Tria Aktiva A/S
 • Hovedmedl. 282  Totalt 1307.
 • «Knerten» 60 medl. – «Knoppen» 15 medl. – «jenteklubb 10-13» 9 medl. – «Sky Sing»» ustabile forhold – «Korialverden» 15-20 medl. – Speidere – Kr. Kvinneforum -KFUK ringen – KFUM kam.
 • TRIA-AKTIVA solgt
 • Underskudd Vier kr 25.000,-

1991

 • TRIA-AKTIV til Skifteretten
 • «Sky Sing» sliter, svak
 • «Trekanten» Ynglingens skolefritidsordning starter
 • KFUK`s verdensrådsmøte
 • Vier oppusning: innvendig brannsikring, skifte utv. kledning, ombygg. speiderloft
 • Hovedmedl. 294 Totalt 1229 stk
 • Økonomi underskudd ca kr 12.000,-
 • Lokalene utleid med kr 100.000,- over budsjett

1992

 • Trekanten får tilskudd fra kommunen
 • Vier : Familietur, Triangel leirer, St. Hans
 • Rådsmøter mellom HS og repr. for utvalgene
 • «Korialverden» 8-25 stk
 • KFUK trimmen 40-45 medl. Venteliste

1993

 • Fortsatt samarbeid kommunen om «Trekanten» - 25 barn
 • Ynglingen 125 år. Flott innslag 17.mai toget (beste innnslag)
 • Hovedfeiring helgen 5.-7. nov.: 800 stk i Konserthuset 5.nov. 6.nov. Arrangement Arnageren og kulturhuset, festgudstjeneste St. Petri m/kirkekaffe Ynglingen
 • Speidere: 3. KFUK 85 medl., - 21.Stavanger 29 medl. – 25. Stavanger 80 medl. + 10 Rovere
 • «Kaffe Laurencia» åpner tilbud fra 17 og oppover annen hver fredag
 • «Roger» fortsatt åpent tilbud fra 13 og oppover 50- 100 ungdommer

1994

 • Vier bra sesong
 • Hovedmedl. 325 stk- 1191 totalt
 • Medl.blad 6 nr 1200 opplag

1995

 • «Knerten»  50  stk
 • «Ynglassen» (ny Triangelklubb) gutter/jenter 2-6 klasse starter
 • «Sky Sing» godt år 90 stk
 • «Roger» ungdomsklubb 150- 450 delt.
 • «Trekanten» 41 barn
 • «Senior Ynglingen» 70 stk, Adventsamling 115 stk
 • Hovedmedl, 267 stk, totalt 1138 stk
 • Medl.blad 4 utgaver 
 • Speidere :
  • Stavanger 2.KFUK 33 medl
  • Stavanger 3. KFUK 83 medl
  • Stavanger 21. KFUM 18 medl
  • Stavanger 25. KFUM 75 medl.
 • Vier godt brukt

1996

 • 2. KFUK sliter, 12 medl igjen
 • 3. KFUK går godt
 • 25. KFUM 68 medl. + 10 rovere
 • 21. KFUM ?
 • Kr. Kvinneforum går godt
 • KFUK Trimmen 40- 45 stk
 • «Knerten» 45 stk
 • «Ynglassen» 30 barn
 • KFUK Ringen går godt
 • «Roger» 250-300 stk
 • «Sky Sing» 60 stk

1997

 • Forberedelser bygging Ynglingehallen.
 • Årsmøte : Beholder Vier
 • Ny robåt Vier (Kv. Kvinneforum)
 • «Fiks ferdige ferie» 1. gang ?
 • Speiderne :
  • 3. KFUK 87 stk
  • 25. KFUM 69 stk
 • Hoved. Medl. 257 stk 
 • Lassa Y`Men arrang.  Loppemarkedet ( 1. gang ?)
 • Vier med 17.mai feiring, Knøttetreff, Klasseweekend,St.Hans fest, Fotballeirer

1998

 • Åpning av Ynglingehallen 29. november

1999

 • Årsmelding mangler

2000

 • Årsmelding mangler

Ynglingen etter år 2000

«Å planlegge fornyelsen», slik begynner årsmeldingen for 2001. Hovedstyret innser at foreningen må fornyes hvis den også i framtida skal spille en viktig rolle for barn og unge i Stavanger.

Organisasjonsutvikling er kanskje den rette betegnelsen på det utvalget som presenterte sine forslag på årsmøtet i 2002. De tre som satt i utvalget, Helge Hustoft, Idar Halvorsen og Terje Våland påpekte at Ynglingen var en forening med hovedmedlemmer, men uten en hovedforening. Hovedstyret representerte ikke den aktiviteten som fant sted i foreningen. De foreslo at det skulle etableres et «Foreningsting»som skulle møtes fire ganger i året og  hvor alle avdelingene hadde møterett. Foreningstinger skulle uttale seg i alle viktige saker som Hovedstyret hadde til behandling. Utvalget foreslo også at årsmøtet skulle avholdes hvert år i november, ikke i februar som lovene til nå hadde krevd.

2001

 • Årsmeldingen: «Vi planlegger fornyelsen. Hovedstyret vil fornyelse, vil medlemmene?»
 • 2001 var FNs frivillighetsår. 80% sier at gjerne vil bidra, men bare 20% gjør det.
 • Finn Pedersen sluttet som Daglig leder og ble ikke erstattet. Ida Vik hadde permisjon og ble erstattet av Randi Myklebust.
 • Forbundets landsmøte i Sogndal: Sak: «Kan samboere være ledere?»
 • Organisasjonsutvalg: Helge Hustoft, Idar Halvorsen og Terje Våland:
 • «Vi er organisert som for 100 år siden. Vi har hovedmedlemmer, men ingen hovedforening». Foreslår Foreningsting med representanter fra alle avdelingene, 4 ganger per år.
 • Vier: Uteområdene ferdigstilt etter de store gravearbeidene i 2000. Nytt kjøkken tatt i bruk. Sovehuset reist, men ikke innredet.
 • Stavanger kommune leier til Fiks Ferige Ferie hele juli.
 • Foreslår kr 500.000 til nye investeringer på Vier på årsmøtet.
 • 3. desember 2001, ekstraordinært årsmøte: Salg av 45 m2 til hytteeier Wathne
 • Fotballskole på Lassa: 130 barn deltok. Knerten fylte 20 år. Roger er der fortsatt.
 • Julemesse ga inntekt på 72.000 (Anne Margrethe Aasland-)
 • 980 medlemmer.
 • Avdelingene:
  • Stavanger 3 (56)
  • 25. Stavanger (SQ)
  • FA 13 lag, 3 mindre enn året før
  • Volleyball: Vest-Cup også i 2001
  • HA SQ
  • Voksne:
   • K-ringen
   • Kr. Kv-forum
   • Senior Y, Ys men
 • Årsmøtet 28.02 2001: 251 hovedmedlemmer i 2000, 995 totalt  266 hovedmedlemmer i 1999, 1005 totalt.)

2002

 • Sak til årsmøte 25.02, 2002: Finansiering av utbyggingen av Vier. Ferdigstillelse av nytt sovehus vil kreve ekstrabevilgning på kr 600.000 som skulle dekkes av mer innsamling og innbetaling av lån til Ynglingehallen.
 • Lovendringsforslag. Ny organisering. Foreningsting. Årsmøte i november. Brukergrupper og avdelinger er enhetene.
 • Stin Mæland valgt til leder av FS
 • Nytt årsmøte avholdt 18.november 2002
 • Langtidssykemelding og oppsigelse fra Daglig leder har satt sitt preg på året. Frivillige på kontoret og som vakter på kveldstid.
 • Linda Hagen ansatt i delstilling fra 1.10, hel stilling fra 1.03 2003.
 • Ordningen med foreningsting fungerer og foreningens første hjemmeside lansert. «Ynglingendottno».
 • Ingen ny kandidat til ledervervet. Nytt ekstraordinært årsmøte 22. januar 2003. Bjørg Danielsen Jølbo valgt.
 • Avdelingene:
  • Knerten
  • Ny avdeling: Kunst- og kulturverksted for barn. Presentert som et kurs.
  • Sky-Sing
 • Idretten:
  • KFUM fotball 15 lag. 75 over 17 år, 145 under 17
  • Håndball 10 lag’
  • Volley
 • Voksne:
  • K-ringen
  • Kr. Kv-forum
  • Senior Y, Ys men

2003

 • Ny organisasjonsmodell med fire foreningstingmøter i året.  Ser ut til å fungere godt.
 • Ny handlingsplan lagt fram og vedtatt 4-02.2003
 • Linda Hagen i hel stilling, 80% forening, 20% Ynglingehallen.
 • Ny aksjon for flere faste givere. Fått 35, trenger flere.
 • Oppnevnt Husstyre og Vierstyre.
 • 25. mai: Nytt sovehus innviet stor familiedag på Vier. 250 besøkende!
 • Fotballskole på Lassa, 220 deltok
 • Totalt 1006 medlemmer, hvorav 228 hovedmedlemmer.
 • Årsmeldingen datert 04.11 2003
 • Avdelingene:

2004

 • Årsmøtet avholdt 24. november
 • Elise Bøgh Søreide gjenvalgt.
 • Årsmelding mangler

2005

Handlingsplanen til grunn for arbeidet. Forkynnelse, økonomi, lederutvikling, avdelingene. Søkt om ungd.prest sammen med Stokka, avslag. Tilskudd til prestestilling fra Epafras legat i tre år. Arbeider for å utvide givertjenesten. Prøver å få til avtaler med avdelinger og brukergrupper for å få forutsigelig økonomi. Leter etter måter å fungere på med to styrer. Forslag til to styrer legges fram på årsmøte.

 Linda Hagen ut i permisjon. Helge Torgersen ansatt fra 1. august i 80%. Samarbeidet med kretsen avviklet pga kretsens dårlige økonomi. Tre VOKT-arbeidere ( tidl. Sivilarbeidere) «En fryd å lese avdelingenes årsmeldinger»

Klatreklubben nedlagt, veggen lagret inntil videre. Nytt kor for voksne under etablering.

2006

Årsmelding mangler.

Et omfattende dokument som på mange måter er nyskapende for Ynglingen er «Strategidokument – Ynglingens profil og økonomi framover» utarbeidet  høsten 2006 av Linda Hagen som på det tidspunkt var daglig leder i foreningen.

Dokumentet har en analysedel og en strategisk del. Det er mange gode forslag og tilhørende begrunnelser. Skal Ynglingen oppfatte seg selv som et Kulturhus? Skal vi bevege oss i retning «menighet», hvordan skaffer vi oss økonomisk bæreevne for framtida?

Dokumentet skulle brukes som diskusjonsgrunnlag i avdelingene og i ulike komiteer og utvalg, men fikk vel ikke den effekt som det var tiltenkt.

2007

Årsmelding mangler

2008

 • Store forandringer preger organisasjonen. Nybygget (mellombygget) påbegynt i mai. Satsing på elitevolleyball skaper interne og organisatoriske utfordringer.
 • Motto for hovedstyrets arbeid: Bære ved til bålet. Alle kan bidra til bålet som er Ynglingen og som skal gi varme til hele byen.
 • Tor Magne ansatt som idrettsprest.
 • Vier overført til Eiendomsstyret.
 • Sky Sing feirer 40-årsjubileum, starter jubelkor.

Målsetninger for 2008-2010: 

  • Ynglingen blir hel og synlig
  • Ynglingen får muskler (økt medlemstall, styrket sponsorvirksomhet, leieavtale med Stavanger kommune om barnehage,
  • Profesjonalisering av organisasjonen: idrettskoordinator i 100% etter avtale mellom Ynglingen og idrettslagene (fotball, håndball og volleyball + YFO)
 • Nye aktiviteter: Sørvis, messe/gudstjeneste etablert i 2007
 • Ynglingen løfter deg: Prosjektmidler fra «helse- og rehabiliteringsstiftelsen» til «Vild og voldsom» - lek for barn og voksne i Vålandsskogen. Til kamp mot sofakultur og TV-titting.
 • Superlørdag: Samling for hele foreningen i forbindelse med eliteseriekamper i volleyball.
 • Medlemstall :
  • 206 hovedmedlemmer.
  • Håndball: 227, volleyball 142, fotball 119, Sky Sing 19, Wednesday 15 (nedlagt våren 2008) Knerten 15, 25 Stavanger 72, 3, Stavanger 40, YFO 20.
  • Til sammen 875.
 • Ansatte: 2008-årtesbegynnelse 4,3 stilling, Linda Hagen 100, Tor Magne Nesvik 80%, Prosjektkoordinator (Ynglingen løfter deg opp) Helge Torgersen 100%, lav Østerhus 50% Jan Erik Løkken 100%, 2 voktarbeidere.  Daglig leder sa opp hsøten 2008. Magnus Nilsen 100% leirkoordinator. Finn A Pederaen administrasjon – frivillig.
 • Egen rapport fra Vierstyret.

2009

 • Årsmelding mangler

Rapporten fra avdelingene:

 • Fotball: Blir færre lag. Flere har meldt overgang til Vidar. 119 medlemmer. To fotballeier på Vier  (90), bare 60 på fotballskole, året før 200.
 • Håndball: 2009-2010 sesongen 213 betalende medlemmer.Leir på Vier. God hjelp av ansatte i Yngingen. Ikke nok treningstid i hallen. Bekymrer styret.
 • Volleyball: Viktig vedtak på årsmøte: Stopper videre satsing på elitevolleyball for damer. Plassen i eliteserien gis til de som vil benytte den og satse. Volleyball er nå en breddeklubb. 121 medlemmer.
 • 25 Stavanger 62 medlemmer (47 under 26
 • Stavanger 3 år. Var 23 medlemmer i 2009 + Maurpatruljen med 7 medlemmer ( psykisk utviklingshemmede)
 • Tween-sing, nytt kortilbud. Medlemmene kom fra Klang i Stokka. Planlagt samarbeid: Barnekor i Stokka, Tween- Sing i Ynglingen (6. og 7.klasse) Så Sky Sing fra 8. klasse.
 • Sky Sing, nede for telling, men ble stablet på bena med Harald Eriksen som ny dirigent.
 • YFO, Ynglingens fritidsordning. En del av «Ynglingen løfter deg opp»- Penger fra Extra-stiftelsen. Prøver nye aktiviteter og nye innfallsvinkler. 33 medlemmer.
 • Vild og voldsom 12 deltakere;  Ynglingen teater 5 deltakere.

2010

 • 12.09 ble nybygget, mellombygget som knyttet foreningsbygget til idrettshallen åpnet.
 • Lassa barnehage flyttet inn i 2009. Lassa SFO våren 2010.
 • Store forventninger til «nye» Ynglingen.
 • Mål: «hel og synlig», bygge og styrke vi-følelsen. Få muskler til økt medlemstall og styrket økonomi
 • Fra 2009 overtok Eiendomsstyret ansvaret for Vier.
 • Styrke avdelingene og programarbeidet.
 • Avdelingene:
  • Tween-Sing fra Stokka og Amazing, voksenkoret, flyttet inn.
  • Treffen kafe – det nye møtestedet, åpnet to ettermiddager/kvelder i uka. Komler på torsdag.
  • Ungdomsklubb 13-16 år på fredagskveldene, 20-mannsgruppe av ungdommer som ledergruppe.
  • Konf-cup arrangert av Ynglingen, Kretsen og 5 menigheter.
  • Barnefestival «I verden» med 80 barn fra 1.-4. klasse
  • Voksne: K-ringen, Kr. Kv-forum, Senior Y, Ys men
 • Medlemmer: 805 totalt, 167 hovedmedlemmer
 • Leif Kolnes leder foreningsstyret
 • Jon Geir Tengesdal leder eiendomstyret

2011

Optimisme. Fellesskap og Vi-følelse. Prosjekt «Vi følelse» presentert. Skal være foreningens satsingsområde i årene fra 2011 til 2014. Hovedprosjektet: «Å styrke Vi følelsen» har seks delprosjekter: Fellesskap, Kristentro, Avdelingsfokus. Foaje-miljø, Frivillighet og Info.

Stab og styre utarbeidet en «Mål og handlingsplan for 2011 der overskriften er «Treffen – en levende kafe med medlemmene som viktigste kunde»

Planen viser de ambisiøse målene hovedstyret hadde for «nye Ynglingen» der de nye tilbudene knyttet til kafeen og det nye kapellet skulle benyttes for å styrke vi-følelsen i avdelingene.

Et av målene var å verve 100 nye voksenmedlemmer innen mars 2011.

Skal det kunne serveres alkohol i Ynglingens lokaler? Avdelingene og medlemmene bedt om å uttale seg om saken. Tre spørsmål blir reist: Skal vi kunne leie ut til private som vil servere alkohol? Skal vi tillate våre egne voksne avdelinger å servere alkohol, skal vi tillate alkoholservering ved særlige anledninger i våre avdelingers regi.

Det er ikke så mange som svarer, men de tre idrettslagene er åpenbart mest liberale og svarer ja på alle spørsmålene.  Speiderne sier tja til servering ved utleie, ellers nei, mens Kristent Kvinneforum og enkelte kommentarer fra voksne medlemmer er entydig negative.

 • Flere egne medlemmer på Vierleirene.
 • Mål som i 2010
 • Ny hjemmeside, redaktør Frode Dyrdal.
 • Ynglingenytt – 6 nummer
 • Avdelingene:
  • Alle avdelinger innom kapellet og på tur til Vier
  • KåFå-kvelder for barn og unge fra idrettslagene
  • Fotballen har snudd en negativ trend og fordoblet aktiviteten-
  • Ungdomsklubben legger om til klubbkvelder.
  • To fulle uker med Ynglingeleirer på Vier.
  • Konf-cup og «I verden»
  • Nye tiltak: Syng for Gudsskyld og BibelDykk-
  • Voksne: K-ringen, Kr. Kv-forum, Senior Y, Ys men
 • 862 medlemmer, 182 hovedmedlemmer
 • Thomas Granøy Kivle leder foreningsstyret,
 • Jon Geir Tengesdal leder eiendomsstyret, Lars Stangeland fra 01.07.2011
 • «Hushjelperne» under ledelse av Berit Ellingsen, «Blomsterpiker» og ryddehjelpere.

2012

 • Treffen kafe: Middag ble for krevende driftsform. Enklere driftsform fra og med 2013.
 • Helge Torgersen sluttet 31.07 2012
 • Målene videreført fra 2010.
 • Ynglingen ble gul; ny farge på alle annonser.
 • «Mer frivilliget,- færre ansatte».
 • Først 40/60 fordeling mellom program og administrasjon- Så 100% program. Administrative oppgaver løses av frivillige og driftsleder.
 • Kafekonferansen: «Ka då ittepå?» Hvordan skal Ynglingearven føres videre?
 • Planlegging av nytt tiltak: «Konfirmerte konfirmanter» i samarbeid med menighetene i Domprostiet.
 • Avdelingene: Ingen store endringer i avdelingene.
 • Konf Cup arrangert
 • I verden for 7,. år på rad.
 • Voksne: K-ringen, Kr. Kv-forum, Senior Y, Ys men
 • 863 medlemmer hvorav 164 hovedmedlemmer.
 • Tomas leder, bytter med Magne Nesvik 1. september 2012
 • Oversikt over gaver som vedlegg:   468.493

2013

Årsmelding mangler

Årsmelding fra Eiendomsstyret for 2013

Jordskifteretten hadde møte på Vier i forbindelse med hytteeiendommen til familien Mossmann (gnr 98/23) like bak sovehuset. Mossmann påberopte seg en større del av vår og andre naboers eiendom, men tapte på alle punkt i Jordskifteretten. Eiendomsgrensene er nå fatsatt og merket.

Det er også skiftet kjøkken på Vier etter pålegg fra Mattilsynet.

Avtalen med Viava AS ble presentert. Innebærer at Ynglingen får knytte seg til anlegget uten kostnader mot at tanken blir gravd ned på vår eiendom.

I referatet fra årsmøte for 2013 som ble avholdt 10. mars 2014, framgår det at det ikke var funnet ny kandidat til ledervervet i Foreningsstyret og at dette måtte opp på et nytt ekstraordinært årsmøte. Det har også vært en debatt om det nye avløpsanlegget på Vier som etter årsmøtets mening vil forutsette tinglysing, noe som bare årsmøte kan vedta. Dette må i så fall skje på et ekstraordinært møte.

Ynglingen skal gi plass til en felles slamavskiller for rundt 70 hytter, inkludert fastboende og Ynglingens eget leirsted. Ynglingen får delta i prosjektet uten at det koster foreningen noe.

Tre sentrale medlemmer av Eiendomsstyre slutter, bl.a lederen Lars Stangeland og

2014

Bærekraftutvalgets innstilling til grunn for en ny diskusjon om Ynglingens framtid.

Også i 2014 er det målene fra 2010 som peker på retningen. Strategiene er enda mer frivillighet. Vi må øke inntektene, men også begrense utgiftene.

KITT, «konfirmanter ittepå», er nysatsingen.

Men, det er bærekraftutvalgets innstilling som stjeler oppmerksomheten. Resonnementet er: Hvis vi kan «kvitte oss» med gjelden på 28 mill, vil de faste inntektene vi har fra barnehagen og Lassa skole gi oss årlige inntekter nok til å lønne en til to medarbeidere. Eneste mulighet etter utvalgets oppfatning er da å selge landstedet Vier eller deler av foreningsbygget på Lassa eller skaffe oss en permanent samarbeidspartner som vil tilføre oss penger.

Hovedstyret vil ikke selge Vier, men vil se nærmere på muligheten for mer utleie av foreningsbygget på Lassa.

2014 var året der Sky Sing dro til Madagaskar. Vi håpet på et større Global-engasjement som følge av turen

Medlemsutviklingen bekymrer: Nå vedtas nye lover som skal gjøre det mulig for medlemmer av Ys men å være medlemmer av Ynglingen, uten å måtte blir medlemmer av Norges KFUK-KFUM

Fra avdelinger til spor:

 • Barne- og familiesporet:
  • Ynglingen Familie – 3-4 årlige arrangementer, blant annet «ball og lek» i Ynglingen, tur til Seljestad og til Vier.
  • Speiderne: SQ
  • Barnefestival, Ynglingen, Stokka, Kampen og St. Petri menigheter
  • Vierleirerne : 2 leirer, 42 + 28 deltakere.
  • Kviss, kvess og kapell : 20 samlinger – 200 deltakere
  • Knerten startet ikke opp etter sommerferien 2014 Marit Løkken hadde da drevet i 15 år.
 • Ungdomssporet:
  • Sky Sing, 25 stk  Madagaskar 2-13 oktober 2014
  • KITTstartet opp i januar 2014 i samarbeid med Domprostiet. Planen var å tilby et treårig opplegg. KITT 1 skulle bli KITT 2 og deretter KITT 3.
  • Konf-Cup 400 konfirmanter en fredagskveld i mars-
 • Idrettssporet:
  • Fotball:  Tilbakegang og nedgang i antallet medlemmer for første gang siden 2010. 8 lag i 2014.
  • FFO hver uke våren 2014. 15-20 deltakere. Blir med dette året. Innledet samarbeid med Viking.
  • Håndball: 172 medlemmer. 31 ledere og trenere. Minihåndball
  • Volleyball: Ca 150 inkludert støtteapparatet. Flotte resultater i serier og cuper.
  • Planlegger sandvolley-anlegg på Lassa. «Paravolley= sittevolley»
 • Voksensporet:
  • Lille-lørdag nytt tilbud. 20-25 stk.
  • K-ringen, Kr Kv-forum, SeniorY, Seniorgruppen, Ys men
  • BibelDykk og Syng for Guds skyld- Feiret 5-årsjubileum.(Oppstart i 2009)
  • Ys men 3 klubber 114 medlemmer. Ny samarbeidsavtale med Norges KM

Treffen Kafe : Tirs og tors 18-20 -ikke mer komlemiddag,.

KFUM-kunst ga 150.000 til foreningen i 2014

2015

«På rett vei!» Pilene peker oppover. Ny leieavtale for hallen med RFK. Margot Tangen ansatt som programkoordinator, uten administrative gjøremål. Men antallet voksne medlemmer øker ikke! Ny mulighet for Ys men til å bli medlemmer av foreningen. Blir ingen suksess.

Årsmøtet i 2015 avviklet ordningen med to styrer.

Ny organisering: PU og EU igjen i samme HS, + et adm.utv.

163 hovedmedlemmer, 136 over 60 år i 2015.

Ynglingenytt: 4 ganger i året.
Frivillig stab etablert, skal gjøre det mulig å drive uten ansatte for administrasjon.

Mottar testamentarisk gave på 795.000

Mens foreningen tidligere har hatt 500.000 i driftsutgifter til anlegget på Lassa, blir dette nå redusert til 200.000 pga leieinntektene fra RFK.

Fond etablert: Gaven + givertjeneste + gammel avsetning= 1.563.127

2010- målene. Strategier: Fra avdelinger til spor. Samarbeid. Mer frivillighet.

Vier: En vanskelig sak i 2014. Beslutningen om ikke å selge skal følges opp.

Sporene:

 • Barn og unge:
  • Ynglingen familie 4-5 arr.
  • Speiderne. Roverarbeidet ned, men opp igjen i 2016
  • Sky Sing; aktivt år . medlemstallet ca 20
  • Y-FI ungdomsklubb startet i januar 2015. Mellom 10 og 30 deltakere
  • KITT
  • Barnefestival  (20 barn) Stokka og Bekkefaret
 • Idrettssporet:
  • Håndball: 181 medlemmer. Kapasiteten i hallen er problemet.
  • Volleyball Ca 150 inkl støtteapparatet. Sandvolleyballbane under planlegging.
  • Fotb.avd 5 jentelag; 42 medlemmer
 • Voksensporet:
  • Lille-lørdag, sesong 2. 4 samlinger
  • KrKv-forum, K-ringen, Julemesse. KFUM-kunst, SFGS, BD, Ys men-

Eiendomsutvalget - et tilbakeblikk i meldingen:

 • Y-Hallen, Egenkapitalen fra Lassa II-fondet, etablert av Kunstutstillinger fra 1985-2015 ble gitt til foreningen. 2010- bygget på Lassa bærer preg av slitasje. Ny leieavtale med Stavanger kommune om barnehagedrift gjør det mulig å planlegge rehabilitering.
 • Vier: En hovedoppgave i 2015: Nytt kloakkanlegg i samarbeid med hytteeierne.
 • NB: I denne meldingen er det mange sider om eiendom, status lån mm:

KFUM-kunst ga 150.000 til foreningen i 2014

2016

Årsmelding mangler

2017

Årsmelding mangler

2018

Huskes som jubelåret. Ynglingen markerte sitt 150-årsjubileum og Sky Sing sitt 50-års-jubileum, 23-25. oktober. Julemesse, fest, konsert, fest-gudstjeneste og kirkekaffe.

Ustabil situasjon, nyansatt daglig leder sluttet. Programmedarbeider i 50%. Leieforholdet til Wang-ung avviklet. Gir usikker økonomi.

Duesalen bygd om til ungdomslokale.

Spennende samarbeid med Stavanger-menighetene om konfirmanter. Sorty-opplegg.

Ynglingen Familie, fire arrangementer, bl.a lek og grøt i hallen, tur til Seljestad og Vier,.

Barnefestival i samarbeid mellom Ynglingen,Stokka, Vardeneset og Kampen menigheter. 28 barn. Stå-opp musikal med Hinna  og Storhaug barnegospel. Kviss, kvess og kapell for idrettslagene. Ledertrening på Vierleirer, 25 ledere til sammen. Sporty i hallen, for ungdommer og konfirmanter.

25. Stavanger, 67 medlemmer. Godt år, 14 på landsleir i Trøndelag.

Sky Sing, 25 medlemmer. Stor aktivitet i jubileumsåret. Jubileumskonsert i Petri.

Håndball: 253 medlemmer i 2018 ( 270 i 2017) Høy aktivitet. «UEGO-sertifisert»-Holdninger. Nytt tribuneanlegg. Solid økonomi: 600.000 i banken.

Volleyball: 80 aktive medlemmer (litt ned fra 2017) Fokuserer på bredde.  Sandvolleyanlegget utnyttet bedre.

Fotball: Bare et lag igjen i seriesystemet. 14 spillere.

Voksne:

 • Lille lørdag – 4 samlinger i 2018. 20-25 deltakere.
 • Øvrige voksenavdelinger; Senior-Ynglingen, Kristent kvinneforum og tre Y`s men-klubber og Syng for Guds skyld.

Nytt: Strikkekafe; hver Annen tirsdag – viderefører KFUK-ringen, 10-15 damer på formiddagstid.

Eiendomsutvalget; tre av Hovedstyrets medlemmer utgjør EU og er også styrer for to A/S-er,

Årsmøte forelagt sak om bygging av ny aktivitetshall i forlengelsen av eksisterende hall. Sterkt ønske om mer treningstid til håndball og volleyball og et uttrykt ønske fra de to leietakerne, Lassa og St.Svithun om hver sin hall. Et utsettelsesforslag ble framlagt, men nedstemt. Deretter gikk årsmøte inn for et forslag fra hovedstyret om å godkjenne utbygging på en rekke betingelser.

Årsmøte fikk en dramatisk avslutning da leder av eiendomsstyret, Geir Amundsen ikke ville støtte valget av Svend Jacobsen som my leder og ba årsmøte utsette ledervalget til et nytt ekstraordinært årsmøte. Forslaget vakte sterke reaksjoner i salen der Amundsen åpenbart hadde et stort flertall siden det var registrert over 100 årsmøtedeltakere, der svært mange var unge håndball- og volleyballspillere som var kommet kun for å støtte Geir Amundsen og eiendomsstyrets forslag om ny hall.

Foreningen stod på terskelen til en full splittelse, men dette ble avverget ved at Amundsen trakk forslaget sitt og Svend Jacobsen deretter ble valgt til ny styreleder i Ynglingen.