Vier i nyere tid 1973 - 2018

Viers forhistorie fra 1930 til 1943, er på en fortreffelig måte beskrevet av H.G.Sønneland i et hefte i forbindelse med foreningens 75 års jubileum,  

Kjell A Jensen, har i sitt hefte «Med Viervåg dro vi avsted» beskrevet tiden fra 1942 til 1972 med en personlig beskrivelser av livet på Vier på denne tiden.

Denne artikkel er et forsøk på en beskrivelse av hvordan  landstedet Vier har utviklet seg fra 1973 og frem til våre dager.

Landstedet Vier

Vier var i gammel tid husmannsplass under gården Eltervåg. Knut Vier kjøpte eiendommen i 1869, den gikk videre til sønnen Knut og enda en Knut som solgte til sønn av Kornelius som var i Amerika. Han solgte Vier til Daniel Sørtveit fra Nedstrand og det var Sørtveit som solgte stedet til Ynglingen i 1930 for kr 6800,-  Landstedet ble  innviet 7. juni 1931 med 300 personer tilstede. Hovedhuset var da innredet med sengeplasser for 30-40 personer. Eiendommen besto av et hovedhus , låve, eldhus og naust. Av disse opprinnelige bygningene , er det kun naustet og eldhuset, som nå sterkt restaurerte, står igjen. Eiendommen ellers besto av 12 mål dyrkbar jord og 160 mål utmark, som senere delvis er utparsellert til hyttetomter. 

Eiendommen ble umiddelbart tatt i bruk av foreningens medlemmer som leirsted og utfluktsmål  og her har man i generasjoner møtts til glede og fest.

Som Magne Nesvik uttalte til Vårt Land : « Vier er et trylleord for alle de tusener som har vært i Ynglingen.»  Eller som Kjell A. Jensen i skriftet fra 1942 – 1972,  «Med Viervåg dro vi av sted», beskriver Vier som «En perle på jord».

Bruken/driften av Vier

Vedlikeholdet  av Vier ble en tid  utført av et Vierstyre, men dette ble underlagt Eiendomsutvalget som følge av omlegging av driften.  Aktivitetene som sådan, leirene og annet innhold, har HS og avdelingene ansvar for.

En tid på 1980 tallet hadde også en av sekretærene i foreningen  Vier som en av sine hovedoppgaver. Vaktmesteren i Ynglingen har siden 1980- tallet hatt store deler av sin stilling lagt til Vier. Fra 2013 har en aktiv dugnadsgruppe ivrig drevet med retaureing og vedlikehold på stedet.                                                                                                                                      

Da Gutteavdelingen, YAP og YAG ble nedlagt, var det en dalende interesse for foreningens tilbud av sommerleirer og landstedet ble stående tomt noen uker  hver sommer.

KFUM-kameratene hadde flere fotball leirer med mange deltagere mot  slutten av skoleferiene og  det var ulike leietagere midtsommers, blant annet CVIM, tysk KFUM brukte landstedet som base for sin tur til Norge. Det var også familieturer og feiring av 17. mai

I 2001 begynte et samarbeid med Stavanger Kommune om «Fiks ferdige ferie» som gjør at landstedet  blir benyttet som leirsted, sammen med foreningens leirer, om sommeren. Denne avtalen gikk frem til 2019.

Sesongen på Vier er fra begynnelsen av mars til oktober. Hver helg leies stedet av egne avdelinger, menigheter og andre lag og organisasjoner.

 Stavangerskolene har vært ivrige brukere til dags og overnattingsturer og noe har hatt leirskoler her. Det har vært de senere årene vært ca 3000 overnattinger årlig. 

«Husene på Vier i dag»

 • Hovedhuset : 1954 ble det opprinnelige hovedhuset revet og nytt hus bygget på samme sted, bare «noe større».
 • I 1968 nye byggearbeider : nytt kjøkken m/kjølerom, sanitærfløy, husfarbolig, speiderloft, vaskerom. Loftet i Hovedhuset ble ombygd til 8 + 4 soverom
 • 1980 ble Hovedhuset vinterisolert, nye takpanner og nye vinduer.
 • Godkjent oppvaskmaskin kom i 1990
 • 2013 kom det, etter pålegg fra Mattilsynet, nytt kjøkken og kjølerommet ble restaurert.
 • 2014-15: Etter pålegg fra Branntilsynet ble tak i spisesalen (opp mot soveloftet) isolert og vinduer mot utvendig rømningstrapp skiftet.
 • 2015 : Utvendig vegg kjøkken ble revet(pga råteskader) og ny, isolert ny vegg satt opp
 • 2016 helrenovering av 8 rom på loftet, nye senger-madrasser, gulv , maling, etc
 • 2018 : Tre terrasse utenfor kjøkken- bygget

Naustet  : Dette, et såkalt  grindabygg fra 1880 årene, ble reparert i 1972 med bla. bølgeblikkplater på taket, var nå i temmelig dårlig forfatning. 2016-17 , i samarbeid med Byantikvaren i Sandnes ,ble det derfor restaurert tilbake til fordums prakt med utskifting  av alt råten reisverk, kledning og det ble lagt nytt sutak og takstein. Det ble også lagt inn strøm og  delvis gulv for inneaktiviteter.

Eldhuset : Dette bygget var også i elendig stand, særlig etter en storm julen 2017, hvor taket ramlet ned, og ble restaurert i 2018-19. Dessverre lot ikke den gamle bakerovnen seg reparere og ble fjernet. Eldhuset er nå tenkt skal brukes som «møterom/treffrom».

Sovehuset : Det «gamle» sovehuset som var bygget i 1946/47 ble revet og nytt sovehus ble reist 2001-03 med sengeplass for 20 stk + 8 på lederrom + Wc med universal utførelse. Dette ble bygget under ledelse av Arne Løkken, som også sørget for at finansieringen ble ordnet ved å henvende seg til forskjellige og institusjoner som gav midlene til bygget. Som en del av prosjektet ble det bygget vaskesentral og all strømforsyning , som ble øket til 85 kW, ble lagt i bakken.

Kapellet : Da det midlertidige kirkebygget i Bekkefaret ble revet i 1977, fikk Ynglingen overta materialene til bruk ved oppføring av et kapell på Vier. Yrkesskolen v/Jørg Svendsen sto for rivingen, transporten og oppføringen på Vier.  Kapellet ble vigslet i 1979 .

Ny robåt ble anskaffet med penger fra Kristent Kvinneforum i 1997.

Maling : Alle hus ble malt utvendig i perioden   2016-18.

Vann og kloakk

Vann :  Brønnboringen  som ble foretatt på 1980 tallet (nede ved sjøen i enden av  fotballbanen) gav gult brakkvann og kunne ikke brukes. En stund var det så galt at man måtte dra til Badeland for å dusje .

Vinteren 1990/91 ble det boret oppe i lia. Man laget vei opp og boret med besvær et 6`` rør ned til 97 m fra toppen. Brønnen ble vedlikeholdt hvert 3. år og ga 50 l/min frem til 2016, da det begynte å komme sand/singel i pumpen. Forbruket av vann , opptil 6000  l i døgnet, særlig under  sommerleirene, ble så stort at det måtte hentes med tank fra andre  plasser.

To nye brønner ble derfor boret i 2016 på hver side av Sovehuset. Det ble boret til 65 resp. 50 m og disse gir hver 50 l/min.

Gjennom et sindrikt system, konstruert og installert av vaktmester Jan Erik Løkken, i kjelleren under husfarboligen, blir  vannet, fra de 3 brønnene + reservetanken på 12000 l , operert og  programmert til å «jobbe» sammen. Her går vannet via en trykktank, sand filter og UV stråling  ut på nettet  bakteriefritt. Det foretas jevnlige prøver på vannet etter  krav fra Mattilsynet.

Kloakk : 1967/68 kom nye vasker, wc, dusjer og dette gikk til septiktank nedgravd  ute på plenen. Her gikk gråvann, kloakk og drensvann sammen og bidro til den såkalte Vierlukta.

Det var en del ulike løsninger, men under utbyggingen i 2001-03 ble hele avløpssystemet lagt på nytt frem til septiktanken.

Dette systemet ble i 2014 knyttet til et nytt privat/kommunalt anlegg som kom på plass med en 72 m3 septiktank  nede ved sjøen.

Avfallshåntering : I dag foretas avfallshånteringen via konteinere som blir tømt av et firma med  jevne mellomrom.

Dugnader

I forbindelse med landstedets 50år jubileum i 1980 ble det utført stor dugnadsinnsats for å gi  stedet et skikkelig «ansiksløft» med bl.a. vinterisolering av Hovedhuset samt nytt tak, maling, etc.

Da vi kom til 2010- 12  var det igjen blitt store etterslep i vedlikeholdet av landstedet og det kom flere pålegg fra Branntilsynet og Mattilsynet. Det ble derfor i 2013 dannet en Dugnadsgjeng for Vier bestående av 5-7 pensjonister som så nødvedigheten  av å gjøre en innsats. Disse dro(drar) hver tirsdag, eller oftere, hvis det var tidsfrister som skulle opprettholdes. Årvis ble det arbeidet 500-600 timer slik at det pr. i dag er utført bortimot 8000 arbeidstimer.

Arbeidet har bestått av maling/beising utvendig av alle hus, reparasjon takrenner, restauring Naust,  reparasjon soverom loft /speiderloft, sliping gulv Hovedhus, montering nytt kjøkken og oppvaskmaskemaskin, reparering Kjølerom, maling innvendig, bytte vinduer, isolering tak spisestue, div. utvendige forbedringer og vedlikehold. Når det siste prosjektet, restaurering av Eldhuset, er ferdig, står det nye prosjekt for tur. Nye volleybane, repr. trapp, etc. Det tar nok aldri slutt på oppgavene for å holde landstedet i orden.

Helse, Miljø og Sikkerhet : Det er installert et automatisk brannvarslingssystem i alle bygg som er tilknyttet Brannstasjonen i Sandnes,

Branntilsynet og Mattilsynet foretar jevnlig tilsyn med at gjeldene forskrifter overholdes.

Viers Venner :

 • Viers venner dannes omkring 1980 i forbindelse med dugnad                                 
 • Viers Venner gjenopprettes i 2018 og består av ca 50 medlemmer som skal arbeide for stedets  beste med dugnader, arrangement, etc.                                                  

Transporten til Vier

Knut Vier startet  lørdags/søndagsturer til Vier på slutten av 1920 tallet med først den 35 fot store  motorbåten «Vier» og senere den større «Viervåg» (ex «Tysværfjord 1»).

Men takket være utbygging av hytteområder på Vier, Naustervik, Sletten, Lauvås og Ynglingens kjøp av gårdsbruket  på Vier, ble trafikken økende . «Viervåg» som da ble for liten, forliste under en storm utenfor Ombo. Da kom «Viervåg 1»( ex «Riskafjord») inn i bildet i 1934 ( sannsynligvis med hjelp av pengene fra salget til Ynglingen av ½ gårdbruket på Vier) Den gikk i daglige turer til Vier, Stølsvik, Lauvåsvågen, Uskekalven og Stavanger og fra 1950 tallet også anløp av den nye hyttekolonien i Rosenvik .

«Viervåg 1» ble også for liten og ble forlenget, ombygd og fikk ny motor i 1948 ved Sagens Båtslipp Hommersåk. I over 30 år gikk denne båten i Viersambandet, men konkurransen med bil/buss var økende og Knut Vier ga opp vinteren 1965. 

1967 overtok Sverre Haga «Viervåg 1» og «Vier» og disse førte fortsatt hyttefolk til Vier om sommeren,. Men under en storm  i 1969, brakk fortøyningene da «Viervåg 1» lå ved kai på Vier og den drev  land i strandsteinene der og påført store skader. Sommeren etter ble den slept til Steinsøy og senket der. Og båtturene ,  som var starten på mange gode Vierminner, ble historie.

 


Kilder :

 • «Riskafjord kom seilande» av Erik Thoring
 • Årsmeldinger
 • Jubileumsskift

Vedlegg: Bilder fra restaureringen 2017 – 2019  av Naust og Eldhus

G.Langvik februar 2020

      

          

                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

.